ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار حمیدیان، میثم سلیمانی، امین صالحی ابرقوئی، حسین فلاح زاده، فاطمه اکرمی مهاجری، (1396). بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1394 و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 31-45. magiran.com/p1737903
Negar Hamidian, Maysam Solaimani, Amin Salehi-Abargouei, Hossein Fallahzadeh, Fateme Akrami Mohajeri, (2017). Prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream, Yazd, IRAN (1394) and compared to other studies in different parts of Iran, Tolooe Behdasht, 16(2), 31-45. magiran.com/p1737903
نگار حمیدیان، میثم سلیمانی، امین صالحی ابرقوئی، حسین فلاح زاده، فاطمه اکرمی مهاجری، بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1394 و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 31-45. magiran.com/p1737903
Negar Hamidian, Maysam Solaimani, Amin Salehi-Abargouei, Hossein Fallahzadeh, Fateme Akrami Mohajeri, Prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream, Yazd, IRAN (1394) and compared to other studies in different parts of Iran, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 31-45. magiran.com/p1737903
نگار حمیدیان، میثم سلیمانی، امین صالحی ابرقوئی، حسین فلاح زاده، فاطمه اکرمی مهاجری، "بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1394 و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 31-45. magiran.com/p1737903
Negar Hamidian, Maysam Solaimani, Amin Salehi-Abargouei, Hossein Fallahzadeh, Fateme Akrami Mohajeri, "Prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream, Yazd, IRAN (1394) and compared to other studies in different parts of Iran", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 31-45. magiran.com/p1737903
نگار حمیدیان، میثم سلیمانی، امین صالحی ابرقوئی، حسین فلاح زاده، فاطمه اکرمی مهاجری، (1396). 'بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1394 و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.31-45. magiran.com/p1737903
Negar Hamidian, Maysam Solaimani, Amin Salehi-Abargouei, Hossein Fallahzadeh, Fateme Akrami Mohajeri, (2017). 'Prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream, Yazd, IRAN (1394) and compared to other studies in different parts of Iran', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.31-45. magiran.com/p1737903
نگار حمیدیان؛ میثم سلیمانی؛ امین صالحی ابرقوئی؛ حسین فلاح زاده؛ فاطمه اکرمی مهاجری. "بررسی میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1394 و مقایسه با سایر مطالعات در نقاط مختلف ایران". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 31-45. magiran.com/p1737903
Negar Hamidian; Maysam Solaimani; Amin Salehi-Abargouei; Hossein Fallahzadeh; Fateme Akrami Mohajeri. "Prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream, Yazd, IRAN (1394) and compared to other studies in different parts of Iran", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 31-45. magiran.com/p1737903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال