ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نوری سپهر، انوشیروان محسنی بندپی، محمود تقوی، منصور ضرابی، (1396). حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 46-61. magiran.com/p1737904
Mohammad Noori Sepehr, Anoshiravan Mohseni Bandpi, Mahmoud Taghavi, Mansur Zarrabi, (2017). Adsorption of Phosphorous on Natural and H2O2 Modified Pumice, Tolooe Behdasht, 16(2), 46-61. magiran.com/p1737904
محمد نوری سپهر، انوشیروان محسنی بندپی، محمود تقوی، منصور ضرابی، حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 46-61. magiran.com/p1737904
Mohammad Noori Sepehr, Anoshiravan Mohseni Bandpi, Mahmoud Taghavi, Mansur Zarrabi, Adsorption of Phosphorous on Natural and H2O2 Modified Pumice, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 46-61. magiran.com/p1737904
محمد نوری سپهر، انوشیروان محسنی بندپی، محمود تقوی، منصور ضرابی، "حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 46-61. magiran.com/p1737904
Mohammad Noori Sepehr, Anoshiravan Mohseni Bandpi, Mahmoud Taghavi, Mansur Zarrabi, "Adsorption of Phosphorous on Natural and H2O2 Modified Pumice", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 46-61. magiran.com/p1737904
محمد نوری سپهر، انوشیروان محسنی بندپی، محمود تقوی، منصور ضرابی، (1396). 'حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.46-61. magiran.com/p1737904
Mohammad Noori Sepehr, Anoshiravan Mohseni Bandpi, Mahmoud Taghavi, Mansur Zarrabi, (2017). 'Adsorption of Phosphorous on Natural and H2O2 Modified Pumice', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.46-61. magiran.com/p1737904
محمد نوری سپهر؛ انوشیروان محسنی بندپی؛ محمود تقوی؛ منصور ضرابی. "حذف فسفر توسط پوکه معدنی خام و پوکه معدنی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 46-61. magiran.com/p1737904
Mohammad Noori Sepehr; Anoshiravan Mohseni Bandpi; Mahmoud Taghavi; Mansur Zarrabi. "Adsorption of Phosphorous on Natural and H2O2 Modified Pumice", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 46-61. magiran.com/p1737904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال