ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی دهقانی تفتی، عارفه دهقانی تفتی، محمد زبیدی ، سید عابد توفیقیان، (1396). تاثیرمداخله آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 62-74. magiran.com/p1737905
Abasali Dehghanitafti, Arefeh Dehghanitafti, Mohammad Zobeydi, Seyed Abed Tofighyan, (2017). The Effect of Education Based on the Pattern of Behaviors in Promoting Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Between Parent Families Living in the City Rāmhormoz in 2015, Tolooe Behdasht, 16(2), 62-74. magiran.com/p1737905
عباسعلی دهقانی تفتی، عارفه دهقانی تفتی، محمد زبیدی ، سید عابد توفیقیان، تاثیرمداخله آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 62-74. magiran.com/p1737905
Abasali Dehghanitafti, Arefeh Dehghanitafti, Mohammad Zobeydi, Seyed Abed Tofighyan, The Effect of Education Based on the Pattern of Behaviors in Promoting Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Between Parent Families Living in the City Rāmhormoz in 2015, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 62-74. magiran.com/p1737905
عباسعلی دهقانی تفتی، عارفه دهقانی تفتی، محمد زبیدی ، سید عابد توفیقیان، "تاثیرمداخله آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 62-74. magiran.com/p1737905
Abasali Dehghanitafti, Arefeh Dehghanitafti, Mohammad Zobeydi, Seyed Abed Tofighyan, "The Effect of Education Based on the Pattern of Behaviors in Promoting Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Between Parent Families Living in the City Rāmhormoz in 2015", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 62-74. magiran.com/p1737905
عباسعلی دهقانی تفتی، عارفه دهقانی تفتی، محمد زبیدی ، سید عابد توفیقیان، (1396). 'تاثیرمداخله آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.62-74. magiran.com/p1737905
Abasali Dehghanitafti, Arefeh Dehghanitafti, Mohammad Zobeydi, Seyed Abed Tofighyan, (2017). 'The Effect of Education Based on the Pattern of Behaviors in Promoting Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Between Parent Families Living in the City Rāmhormoz in 2015', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.62-74. magiran.com/p1737905
عباسعلی دهقانی تفتی؛ عارفه دهقانی تفتی؛ محمد زبیدی ؛ سید عابد توفیقیان. "تاثیرمداخله آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای ساکن در شهرستان رامهرمز در سال 1394". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 62-74. magiran.com/p1737905
Abasali Dehghanitafti; Arefeh Dehghanitafti; Mohammad Zobeydi; Seyed Abed Tofighyan. "The Effect of Education Based on the Pattern of Behaviors in Promoting Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniasis in Between Parent Families Living in the City Rāmhormoz in 2015", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 62-74. magiran.com/p1737905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال