ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی دانافر، اسماعیل جهانبخش، شاپور بهیان، (1396). اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های 94-1392، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 75-87. magiran.com/p1737906
Abasali Danafar, Shapor Behian, (2017). Gender Identity Disorder and Social Factors Affecting it Among Transsexualists, Who Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015, Tolooe Behdasht, 16(2), 75-87. magiran.com/p1737906
عباسعلی دانافر، اسماعیل جهانبخش، شاپور بهیان، اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های 94-1392. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 75-87. magiran.com/p1737906
Abasali Danafar, Shapor Behian, Gender Identity Disorder and Social Factors Affecting it Among Transsexualists, Who Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 75-87. magiran.com/p1737906
عباسعلی دانافر، اسماعیل جهانبخش، شاپور بهیان، "اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های 94-1392"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 75-87. magiran.com/p1737906
Abasali Danafar, Shapor Behian, "Gender Identity Disorder and Social Factors Affecting it Among Transsexualists, Who Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 75-87. magiran.com/p1737906
عباسعلی دانافر، اسماعیل جهانبخش، شاپور بهیان، (1396). 'اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های 94-1392'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.75-87. magiran.com/p1737906
Abasali Danafar, Shapor Behian, (2017). 'Gender Identity Disorder and Social Factors Affecting it Among Transsexualists, Who Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.75-87. magiran.com/p1737906
عباسعلی دانافر؛ اسماعیل جهانبخش؛ شاپور بهیان. "اختلال هویت جنسیتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دگرجنس خواهان رجوع کننده به مراکز سازمان بهزیستی کشور طی سال های 94-1392". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 75-87. magiran.com/p1737906
Abasali Danafar; Shapor Behian. "Gender Identity Disorder and Social Factors Affecting it Among Transsexualists, Who Referred to the Social Welfare Organization in 2013-2015", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 75-87. magiran.com/p1737906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال