ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروش دانایی، محمد حسن فضایلی پور، محمدحسین سلمانی، (1396). به کارگیری ترم رطوبت در مدل سازی دینامیک فرآیند تصفیه هوای آلوده به هگزان، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 88-97. magiran.com/p1737907
Soroush Danaee, Mohammad Hassan Fazaelipoor, Mohammad Hossein Salmani, (2017). Using of Moisture Term in the Dynamic Modeling in Treatment Process of Hexane-Contaminated Air, Tolooe Behdasht, 16(2), 88-97. magiran.com/p1737907
سروش دانایی، محمد حسن فضایلی پور، محمدحسین سلمانی، به کارگیری ترم رطوبت در مدل سازی دینامیک فرآیند تصفیه هوای آلوده به هگزان. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 88-97. magiran.com/p1737907
Soroush Danaee, Mohammad Hassan Fazaelipoor, Mohammad Hossein Salmani, Using of Moisture Term in the Dynamic Modeling in Treatment Process of Hexane-Contaminated Air, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 88-97. magiran.com/p1737907
سروش دانایی، محمد حسن فضایلی پور، محمدحسین سلمانی، "به کارگیری ترم رطوبت در مدل سازی دینامیک فرآیند تصفیه هوای آلوده به هگزان"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 88-97. magiran.com/p1737907
Soroush Danaee, Mohammad Hassan Fazaelipoor, Mohammad Hossein Salmani, "Using of Moisture Term in the Dynamic Modeling in Treatment Process of Hexane-Contaminated Air", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 88-97. magiran.com/p1737907
سروش دانایی، محمد حسن فضایلی پور، محمدحسین سلمانی، (1396). 'به کارگیری ترم رطوبت در مدل سازی دینامیک فرآیند تصفیه هوای آلوده به هگزان'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.88-97. magiran.com/p1737907
Soroush Danaee, Mohammad Hassan Fazaelipoor, Mohammad Hossein Salmani, (2017). 'Using of Moisture Term in the Dynamic Modeling in Treatment Process of Hexane-Contaminated Air', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.88-97. magiran.com/p1737907
سروش دانایی؛ محمد حسن فضایلی پور؛ محمدحسین سلمانی. "به کارگیری ترم رطوبت در مدل سازی دینامیک فرآیند تصفیه هوای آلوده به هگزان". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 88-97. magiran.com/p1737907
Soroush Danaee; Mohammad Hassan Fazaelipoor; Mohammad Hossein Salmani. "Using of Moisture Term in the Dynamic Modeling in Treatment Process of Hexane-Contaminated Air", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 88-97. magiran.com/p1737907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال