ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فلاح زاده، سیدسعید مظلومی محمود آباد، ویدا پهلوانی، مرتضی محمدزاده ، مسلم طاهری سودجانی، (1396). کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، 110-122. magiran.com/p1737909
Hossein Fallahzadeh, Seyedsaeed Mazloomy Mahmoodaabad, Seyed Vida Pahlevani, Morteza Mohammadzadeh Moslem Taherisodjani, (2017). Application of Bayesian Method in Validation of TTM Decisional Balance and Self-Efficacy Constructs to Improve Nutritional Behavior in Yazdian Prediabetes, Tolooe Behdasht, 16(2), 110-122. magiran.com/p1737909
حسین فلاح زاده، سیدسعید مظلومی محمود آباد، ویدا پهلوانی، مرتضی محمدزاده ، مسلم طاهری سودجانی، کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(2): 110-122. magiran.com/p1737909
Hossein Fallahzadeh, Seyedsaeed Mazloomy Mahmoodaabad, Seyed Vida Pahlevani, Morteza Mohammadzadeh Moslem Taherisodjani, Application of Bayesian Method in Validation of TTM Decisional Balance and Self-Efficacy Constructs to Improve Nutritional Behavior in Yazdian Prediabetes, Tolooe Behdasht, 2017; 16(2): 110-122. magiran.com/p1737909
حسین فلاح زاده، سیدسعید مظلومی محمود آباد، ویدا پهلوانی، مرتضی محمدزاده ، مسلم طاهری سودجانی، "کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 2 (1396): 110-122. magiran.com/p1737909
Hossein Fallahzadeh, Seyedsaeed Mazloomy Mahmoodaabad, Seyed Vida Pahlevani, Morteza Mohammadzadeh Moslem Taherisodjani, "Application of Bayesian Method in Validation of TTM Decisional Balance and Self-Efficacy Constructs to Improve Nutritional Behavior in Yazdian Prediabetes", Tolooe Behdasht 16, no.2 (2017): 110-122. magiran.com/p1737909
حسین فلاح زاده، سیدسعید مظلومی محمود آباد، ویدا پهلوانی، مرتضی محمدزاده ، مسلم طاهری سودجانی، (1396). 'کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(2)، صص.110-122. magiran.com/p1737909
Hossein Fallahzadeh, Seyedsaeed Mazloomy Mahmoodaabad, Seyed Vida Pahlevani, Morteza Mohammadzadeh Moslem Taherisodjani, (2017). 'Application of Bayesian Method in Validation of TTM Decisional Balance and Self-Efficacy Constructs to Improve Nutritional Behavior in Yazdian Prediabetes', Tolooe Behdasht, 16(2), pp.110-122. magiran.com/p1737909
حسین فلاح زاده؛ سیدسعید مظلومی محمود آباد؛ ویدا پهلوانی؛ مرتضی محمدزاده ؛ مسلم طاهری سودجانی. "کاربرد روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خود کارآمدی مدل فرانظریه ای در ارتقا رفتار افراد پیش دیابتی شهر یزد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،2 ، 1396، 110-122. magiran.com/p1737909
Hossein Fallahzadeh; Seyedsaeed Mazloomy Mahmoodaabad; Seyed Vida Pahlevani; Morteza Mohammadzadeh Moslem Taherisodjani. "Application of Bayesian Method in Validation of TTM Decisional Balance and Self-Efficacy Constructs to Improve Nutritional Behavior in Yazdian Prediabetes", Tolooe Behdasht, 16, 2, 2017, 110-122. magiran.com/p1737909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال