ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفیه توکلی مقدم ، فاطمه کوپا، (1396). تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت، مجله فنون ادبی، 9(2)، 17-32. magiran.com/p1738041
Safieh Tavakkoli Moghaddam , Fatemeh Koupa, (2017). Structural Analysis of time in Derakhte Anjir Maabed novel based on Gennetes theory, Literary Arts, 9(2), 17-32. magiran.com/p1738041
صفیه توکلی مقدم ، فاطمه کوپا، تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت. مجله فنون ادبی، 1396؛ 9(2): 17-32. magiran.com/p1738041
Safieh Tavakkoli Moghaddam , Fatemeh Koupa, Structural Analysis of time in Derakhte Anjir Maabed novel based on Gennetes theory, Literary Arts, 2017; 9(2): 17-32. magiran.com/p1738041
صفیه توکلی مقدم ، فاطمه کوپا، "تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت"، مجله فنون ادبی 9، شماره 2 (1396): 17-32. magiran.com/p1738041
Safieh Tavakkoli Moghaddam , Fatemeh Koupa, "Structural Analysis of time in Derakhte Anjir Maabed novel based on Gennetes theory", Literary Arts 9, no.2 (2017): 17-32. magiran.com/p1738041
صفیه توکلی مقدم ، فاطمه کوپا، (1396). 'تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت'، مجله فنون ادبی، 9(2)، صص.17-32. magiran.com/p1738041
Safieh Tavakkoli Moghaddam , Fatemeh Koupa, (2017). 'Structural Analysis of time in Derakhte Anjir Maabed novel based on Gennetes theory', Literary Arts, 9(2), pp.17-32. magiran.com/p1738041
صفیه توکلی مقدم ؛ فاطمه کوپا. "تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تاکید بر نظریه ژنت". مجله فنون ادبی، 9 ،2 ، 1396، 17-32. magiran.com/p1738041
Safieh Tavakkoli Moghaddam ; Fatemeh Koupa. "Structural Analysis of time in Derakhte Anjir Maabed novel based on Gennetes theory", Literary Arts, 9, 2, 2017, 17-32. magiran.com/p1738041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال