ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت بابایی، محمودرضا عطایی، ولی محمدی، (1395). بررسی فراگفتمانی موضع نویسنده در گذشت زمان و رشته های مختلف: مطالعه تطبیقی مقالات پژوهشی انگلیسی، مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 5(1)، 106-83. magiran.com/p1738088
Esmat Babaii, Mahmood Reza Atai, Vali Mohammadi, (2016). Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles, Issues in Language Teaching Journal, 5(1), 106-83. magiran.com/p1738088
عصمت بابایی، محمودرضا عطایی، ولی محمدی، بررسی فراگفتمانی موضع نویسنده در گذشت زمان و رشته های مختلف: مطالعه تطبیقی مقالات پژوهشی انگلیسی. مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 1395؛ 5(1): 106-83. magiran.com/p1738088
Esmat Babaii, Mahmood Reza Atai, Vali Mohammadi, Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles, Issues in Language Teaching Journal, 2016; 5(1): 106-83. magiran.com/p1738088
عصمت بابایی، محمودرضا عطایی، ولی محمدی، "بررسی فراگفتمانی موضع نویسنده در گذشت زمان و رشته های مختلف: مطالعه تطبیقی مقالات پژوهشی انگلیسی"، مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی 5، شماره 1 (1395): 106-83. magiran.com/p1738088
Esmat Babaii, Mahmood Reza Atai, Vali Mohammadi, "Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles", Issues in Language Teaching Journal 5, no.1 (2016): 106-83. magiran.com/p1738088
عصمت بابایی، محمودرضا عطایی، ولی محمدی، (1395). 'بررسی فراگفتمانی موضع نویسنده در گذشت زمان و رشته های مختلف: مطالعه تطبیقی مقالات پژوهشی انگلیسی'، مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 5(1)، صص.106-83. magiran.com/p1738088
Esmat Babaii, Mahmood Reza Atai, Vali Mohammadi, (2016). 'Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles', Issues in Language Teaching Journal, 5(1), pp.106-83. magiran.com/p1738088
عصمت بابایی؛ محمودرضا عطایی؛ ولی محمدی. "بررسی فراگفتمانی موضع نویسنده در گذشت زمان و رشته های مختلف: مطالعه تطبیقی مقالات پژوهشی انگلیسی". مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 5 ،1 ، 1395، 106-83. magiran.com/p1738088
Esmat Babaii; Mahmood Reza Atai; Vali Mohammadi. "Tracing Metadiscursive Stance over Time and Across Disciplines: A Comparative Study of English Research Articles", Issues in Language Teaching Journal, 5, 1, 2016, 106-83. magiran.com/p1738088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال