ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین فردوسی، زهرا هوشمندی، احسان شاهمرادی، (1396). اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scophularia striata) در پیشگیری از زخم معده القاء شده توسط ایندومتاسین در موش صحرایی نر، مجله زیست شناسی جانوری، 9(4)، 79-90. magiran.com/p1738105
Sh. Ferdowsi, Z. Hooshmandi, E. Shahmoradi, (2017). The Effect of Scrophularia striata Hydroalcoholic Extract in the Prevention of Gastric Ulcers Induced by Indomethacin in Rats, Journal of Animal Biology, 9(4), 79-90. magiran.com/p1738105
شیرین فردوسی، زهرا هوشمندی، احسان شاهمرادی، اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scophularia striata) در پیشگیری از زخم معده القاء شده توسط ایندومتاسین در موش صحرایی نر. مجله زیست شناسی جانوری، 1396؛ 9(4): 79-90. magiran.com/p1738105
Sh. Ferdowsi, Z. Hooshmandi, E. Shahmoradi, The Effect of Scrophularia striata Hydroalcoholic Extract in the Prevention of Gastric Ulcers Induced by Indomethacin in Rats, Journal of Animal Biology, 2017; 9(4): 79-90. magiran.com/p1738105
شیرین فردوسی، زهرا هوشمندی، احسان شاهمرادی، "اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scophularia striata) در پیشگیری از زخم معده القاء شده توسط ایندومتاسین در موش صحرایی نر"، مجله زیست شناسی جانوری 9، شماره 4 (1396): 79-90. magiran.com/p1738105
Sh. Ferdowsi, Z. Hooshmandi, E. Shahmoradi, "The Effect of Scrophularia striata Hydroalcoholic Extract in the Prevention of Gastric Ulcers Induced by Indomethacin in Rats", Journal of Animal Biology 9, no.4 (2017): 79-90. magiran.com/p1738105
شیرین فردوسی، زهرا هوشمندی، احسان شاهمرادی، (1396). 'اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scophularia striata) در پیشگیری از زخم معده القاء شده توسط ایندومتاسین در موش صحرایی نر'، مجله زیست شناسی جانوری، 9(4)، صص.79-90. magiran.com/p1738105
Sh. Ferdowsi, Z. Hooshmandi, E. Shahmoradi, (2017). 'The Effect of Scrophularia striata Hydroalcoholic Extract in the Prevention of Gastric Ulcers Induced by Indomethacin in Rats', Journal of Animal Biology, 9(4), pp.79-90. magiran.com/p1738105
شیرین فردوسی؛ زهرا هوشمندی؛ احسان شاهمرادی. "اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scophularia striata) در پیشگیری از زخم معده القاء شده توسط ایندومتاسین در موش صحرایی نر". مجله زیست شناسی جانوری، 9 ،4 ، 1396، 79-90. magiran.com/p1738105
Sh. Ferdowsi; Z. Hooshmandi; E. Shahmoradi. "The Effect of Scrophularia striata Hydroalcoholic Extract in the Prevention of Gastric Ulcers Induced by Indomethacin in Rats", Journal of Animal Biology, 9, 4, 2017, 79-90. magiran.com/p1738105
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال