ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزاله اکبرزاده، حجت دانیالی، مجتبی حبیبی، محسن جوادزاده، سیران رنجبر، امیر آزوره، (1396). ارزیابی تفاوت های جنسی از نظر سطوح فاجعه پنداری درد در بین والدین کودکان مبتلا به سردرد، فصلنامه سلامت روان کودک، 4(2)، 3. magiran.com/p1738790
Ghazaleh Akbarzadeh, Hojjat Daniali, Mojtaba Habibi, Mohsen Javadzadeh, Seyran Ranjbar, Amir Azoore, (2017). Sex Differences in Parental Pain Catastrophizing among Parents of Children with Headache, Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(2), 3. magiran.com/p1738790
غزاله اکبرزاده، حجت دانیالی، مجتبی حبیبی، محسن جوادزاده، سیران رنجبر، امیر آزوره، ارزیابی تفاوت های جنسی از نظر سطوح فاجعه پنداری درد در بین والدین کودکان مبتلا به سردرد. فصلنامه سلامت روان کودک، 1396؛ 4(2): 3. magiran.com/p1738790
Ghazaleh Akbarzadeh, Hojjat Daniali, Mojtaba Habibi, Mohsen Javadzadeh, Seyran Ranjbar, Amir Azoore, Sex Differences in Parental Pain Catastrophizing among Parents of Children with Headache, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2017; 4(2): 3. magiran.com/p1738790
غزاله اکبرزاده، حجت دانیالی، مجتبی حبیبی، محسن جوادزاده، سیران رنجبر، امیر آزوره، "ارزیابی تفاوت های جنسی از نظر سطوح فاجعه پنداری درد در بین والدین کودکان مبتلا به سردرد"، فصلنامه سلامت روان کودک 4، شماره 2 (1396): 3. magiran.com/p1738790
Ghazaleh Akbarzadeh, Hojjat Daniali, Mojtaba Habibi, Mohsen Javadzadeh, Seyran Ranjbar, Amir Azoore, "Sex Differences in Parental Pain Catastrophizing among Parents of Children with Headache", Quarterly Journal of Child Mental Health 4, no.2 (2017): 3. magiran.com/p1738790
غزاله اکبرزاده، حجت دانیالی، مجتبی حبیبی، محسن جوادزاده، سیران رنجبر، امیر آزوره، (1396). 'ارزیابی تفاوت های جنسی از نظر سطوح فاجعه پنداری درد در بین والدین کودکان مبتلا به سردرد'، فصلنامه سلامت روان کودک، 4(2)، صص.3. magiran.com/p1738790
Ghazaleh Akbarzadeh, Hojjat Daniali, Mojtaba Habibi, Mohsen Javadzadeh, Seyran Ranjbar, Amir Azoore, (2017). 'Sex Differences in Parental Pain Catastrophizing among Parents of Children with Headache', Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(2), pp.3. magiran.com/p1738790
غزاله اکبرزاده؛ حجت دانیالی؛ مجتبی حبیبی؛ محسن جوادزاده؛ سیران رنجبر؛ امیر آزوره. "ارزیابی تفاوت های جنسی از نظر سطوح فاجعه پنداری درد در بین والدین کودکان مبتلا به سردرد". فصلنامه سلامت روان کودک، 4 ،2 ، 1396، 3. magiran.com/p1738790
Ghazaleh Akbarzadeh; Hojjat Daniali; Mojtaba Habibi; Mohsen Javadzadeh; Seyran Ranjbar; Amir Azoore. "Sex Differences in Parental Pain Catastrophizing among Parents of Children with Headache", Quarterly Journal of Child Mental Health, 4, 2, 2017, 3. magiran.com/p1738790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال