ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی اکبر هدایتی، قاسم عسکری، علی شعبانی، زهرا سلطانی فر، (1396). مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ (Garra rufa (Heckel، 1843 در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، 106-116. magiran.com/p1738897
Seyed Ali Akbar Hedayati, Ghasem Askari, Ali Shabani, Zahra Soltanifar, (2017). Genetic comparison of Garra rufa (Heckel, 1843) in Shahpour (Kazeron) and Berim (Gachsaran) rivers by using microsatellite markers, Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), 106-116. magiran.com/p1738897
سیدعلی اکبر هدایتی، قاسم عسکری، علی شعبانی، زهرا سلطانی فر، مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ (Garra rufa (Heckel، 1843 در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(1): 106-116. magiran.com/p1738897
Seyed Ali Akbar Hedayati, Ghasem Askari, Ali Shabani, Zahra Soltanifar, Genetic comparison of Garra rufa (Heckel, 1843) in Shahpour (Kazeron) and Berim (Gachsaran) rivers by using microsatellite markers, Journal of Molecular and Cellular Research, 2017; 30(1): 106-116. magiran.com/p1738897
سیدعلی اکبر هدایتی، قاسم عسکری، علی شعبانی، زهرا سلطانی فر، "مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ (Garra rufa (Heckel، 1843 در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 1 (1396): 106-116. magiran.com/p1738897
Seyed Ali Akbar Hedayati, Ghasem Askari, Ali Shabani, Zahra Soltanifar, "Genetic comparison of Garra rufa (Heckel, 1843) in Shahpour (Kazeron) and Berim (Gachsaran) rivers by using microsatellite markers", Journal of Molecular and Cellular Research 30, no.1 (2017): 106-116. magiran.com/p1738897
سیدعلی اکبر هدایتی، قاسم عسکری، علی شعبانی، زهرا سلطانی فر، (1396). 'مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ (Garra rufa (Heckel، 1843 در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، صص.106-116. magiran.com/p1738897
Seyed Ali Akbar Hedayati, Ghasem Askari, Ali Shabani, Zahra Soltanifar, (2017). 'Genetic comparison of Garra rufa (Heckel, 1843) in Shahpour (Kazeron) and Berim (Gachsaran) rivers by using microsatellite markers', Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), pp.106-116. magiran.com/p1738897
سیدعلی اکبر هدایتی؛ قاسم عسکری؛ علی شعبانی؛ زهرا سلطانی فر. "مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ (Garra rufa (Heckel، 1843 در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30 ،1 ، 1396، 106-116. magiran.com/p1738897
Seyed Ali Akbar Hedayati; Ghasem Askari; Ali Shabani; Zahra Soltanifar. "Genetic comparison of Garra rufa (Heckel, 1843) in Shahpour (Kazeron) and Berim (Gachsaran) rivers by using microsatellite markers", Journal of Molecular and Cellular Research, 30, 1, 2017, 106-116. magiran.com/p1738897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال