ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی صادقی پور مروی، احمد علی پوربابایی، حسینعلی علیخانی، احمد حیدری، زهرا منافی، (1396). ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، 40-54. magiran.com/p1738901
Sadeghi Pour Marvi M., Pourbabaee A.A., Alikhani H.A., Haidari A., Manafi Z, (2017). Operational evaluation of sulfur oxidizing bacteria yield isolated from copper mine soil and their molecular identification based on 16S rRNA sequence, Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), 40-54. magiran.com/p1738901
مهدی صادقی پور مروی، احمد علی پوربابایی، حسینعلی علیخانی، احمد حیدری، زهرا منافی، ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(1): 40-54. magiran.com/p1738901
Sadeghi Pour Marvi M., Pourbabaee A.A., Alikhani H.A., Haidari A., Manafi Z, Operational evaluation of sulfur oxidizing bacteria yield isolated from copper mine soil and their molecular identification based on 16S rRNA sequence, Journal of Molecular and Cellular Research, 2017; 30(1): 40-54. magiran.com/p1738901
مهدی صادقی پور مروی، احمد علی پوربابایی، حسینعلی علیخانی، احمد حیدری، زهرا منافی، "ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 1 (1396): 40-54. magiran.com/p1738901
Sadeghi Pour Marvi M., Pourbabaee A.A., Alikhani H.A., Haidari A., Manafi Z, "Operational evaluation of sulfur oxidizing bacteria yield isolated from copper mine soil and their molecular identification based on 16S rRNA sequence", Journal of Molecular and Cellular Research 30, no.1 (2017): 40-54. magiran.com/p1738901
مهدی صادقی پور مروی، احمد علی پوربابایی، حسینعلی علیخانی، احمد حیدری، زهرا منافی، (1396). 'ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، صص.40-54. magiran.com/p1738901
Sadeghi Pour Marvi M., Pourbabaee A.A., Alikhani H.A., Haidari A., Manafi Z, (2017). 'Operational evaluation of sulfur oxidizing bacteria yield isolated from copper mine soil and their molecular identification based on 16S rRNA sequence', Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), pp.40-54. magiran.com/p1738901
مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی. "ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30 ،1 ، 1396، 40-54. magiran.com/p1738901
Sadeghi Pour Marvi M.; Pourbabaee A.A.; Alikhani H.A.; Haidari A.; Manafi Z. "Operational evaluation of sulfur oxidizing bacteria yield isolated from copper mine soil and their molecular identification based on 16S rRNA sequence", Journal of Molecular and Cellular Research, 30, 1, 2017, 40-54. magiran.com/p1738901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال