ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه قاسمی سراب بادیه، آرش فاضلی، علی آرمینیان، رضا صحرایی، هوشمند صفری، (1396). ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، 55-65. magiran.com/p1738902
Farzaneh Ghasemi Sarab Badieh, Arash Fazeli, Ali Arminan, Reza Sahraei, Hoshmand Safari, (2017). The effect of silver nanoparticles on cytogenetic index in 6 cultivares of barley crop, Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), 55-65. magiran.com/p1738902
فرزانه قاسمی سراب بادیه، آرش فاضلی، علی آرمینیان، رضا صحرایی، هوشمند صفری، ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(1): 55-65. magiran.com/p1738902
Farzaneh Ghasemi Sarab Badieh, Arash Fazeli, Ali Arminan, Reza Sahraei, Hoshmand Safari, The effect of silver nanoparticles on cytogenetic index in 6 cultivares of barley crop, Journal of Molecular and Cellular Research, 2017; 30(1): 55-65. magiran.com/p1738902
فرزانه قاسمی سراب بادیه، آرش فاضلی، علی آرمینیان، رضا صحرایی، هوشمند صفری، "ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 1 (1396): 55-65. magiran.com/p1738902
Farzaneh Ghasemi Sarab Badieh, Arash Fazeli, Ali Arminan, Reza Sahraei, Hoshmand Safari, "The effect of silver nanoparticles on cytogenetic index in 6 cultivares of barley crop", Journal of Molecular and Cellular Research 30, no.1 (2017): 55-65. magiran.com/p1738902
فرزانه قاسمی سراب بادیه، آرش فاضلی، علی آرمینیان، رضا صحرایی، هوشمند صفری، (1396). 'ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، صص.55-65. magiran.com/p1738902
Farzaneh Ghasemi Sarab Badieh, Arash Fazeli, Ali Arminan, Reza Sahraei, Hoshmand Safari, (2017). 'The effect of silver nanoparticles on cytogenetic index in 6 cultivares of barley crop', Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), pp.55-65. magiran.com/p1738902
فرزانه قاسمی سراب بادیه؛ آرش فاضلی؛ علی آرمینیان؛ رضا صحرایی؛ هوشمند صفری. "ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30 ،1 ، 1396، 55-65. magiran.com/p1738902
Farzaneh Ghasemi Sarab Badieh; Arash Fazeli; Ali Arminan; Reza Sahraei; Hoshmand Safari. "The effect of silver nanoparticles on cytogenetic index in 6 cultivares of barley crop", Journal of Molecular and Cellular Research, 30, 1, 2017, 55-65. magiran.com/p1738902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال