ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داور ملازم، علی بشیرزاده، (1396). بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، 77-90. magiran.com/p1738904
Molazem D., Bashirzadeh A, (2017). Investigation of The Antioxidant Enzymes And Proline In Varieties Of Maize (Zea mays L.) Under Salinity Stress, Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), 77-90. magiran.com/p1738904
داور ملازم، علی بشیرزاده، بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(1): 77-90. magiran.com/p1738904
Molazem D., Bashirzadeh A, Investigation of The Antioxidant Enzymes And Proline In Varieties Of Maize (Zea mays L.) Under Salinity Stress, Journal of Molecular and Cellular Research, 2017; 30(1): 77-90. magiran.com/p1738904
داور ملازم، علی بشیرزاده، "بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 1 (1396): 77-90. magiran.com/p1738904
Molazem D., Bashirzadeh A, "Investigation of The Antioxidant Enzymes And Proline In Varieties Of Maize (Zea mays L.) Under Salinity Stress", Journal of Molecular and Cellular Research 30, no.1 (2017): 77-90. magiran.com/p1738904
داور ملازم، علی بشیرزاده، (1396). 'بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30(1)، صص.77-90. magiran.com/p1738904
Molazem D., Bashirzadeh A, (2017). 'Investigation of The Antioxidant Enzymes And Proline In Varieties Of Maize (Zea mays L.) Under Salinity Stress', Journal of Molecular and Cellular Research, 30(1), pp.77-90. magiran.com/p1738904
داور ملازم؛ علی بشیرزاده. "بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 30 ،1 ، 1396، 77-90. magiran.com/p1738904
Molazem D.; Bashirzadeh A. "Investigation of The Antioxidant Enzymes And Proline In Varieties Of Maize (Zea mays L.) Under Salinity Stress", Journal of Molecular and Cellular Research, 30, 1, 2017, 77-90. magiran.com/p1738904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال