ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خالد اصلانی، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، (1396). رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 16(61)، 191-220. magiran.com/p1738934
Khaled Aslani, Abas Amanollahi, Nayyere Abdollahi, (2017). The relationship between attachment style and marital commitment with the mediation of differentiation of self and feeling of guilt on female married students in Ahvaz, Counseling Research & Developments, 16(61), 191-220. magiran.com/p1738934
خالد اصلانی، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1396؛ 16(61): 191-220. magiran.com/p1738934
Khaled Aslani, Abas Amanollahi, Nayyere Abdollahi, The relationship between attachment style and marital commitment with the mediation of differentiation of self and feeling of guilt on female married students in Ahvaz, Counseling Research & Developments, 2017; 16(61): 191-220. magiran.com/p1738934
خالد اصلانی، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، "رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 16، شماره 61 (1396): 191-220. magiran.com/p1738934
Khaled Aslani, Abas Amanollahi, Nayyere Abdollahi, "The relationship between attachment style and marital commitment with the mediation of differentiation of self and feeling of guilt on female married students in Ahvaz", Counseling Research & Developments 16, no.61 (2017): 191-220. magiran.com/p1738934
خالد اصلانی، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، (1396). 'رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 16(61)، صص.191-220. magiran.com/p1738934
Khaled Aslani, Abas Amanollahi, Nayyere Abdollahi, (2017). 'The relationship between attachment style and marital commitment with the mediation of differentiation of self and feeling of guilt on female married students in Ahvaz', Counseling Research & Developments, 16(61), pp.191-220. magiran.com/p1738934
خالد اصلانی؛ نیره عبدالهی؛ عباس امان الهی. "رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 16 ،61 ، 1396، 191-220. magiran.com/p1738934
Khaled Aslani; Abas Amanollahi; Nayyere Abdollahi. "The relationship between attachment style and marital commitment with the mediation of differentiation of self and feeling of guilt on female married students in Ahvaz", Counseling Research & Developments, 16, 61, 2017, 191-220. magiran.com/p1738934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال