ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، (1396). تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 7(2)، 7-20. magiran.com/p1739464
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, (2017). Analyze the effects of retrofitting housing credits on livelihoods of rural households; Case study: Mojezat County, Zanjan Township, Quarterly of Geography (Regional Planing), 7(2), 7-20. magiran.com/p1739464
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1396؛ 7(2): 7-20. magiran.com/p1739464
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, Analyze the effects of retrofitting housing credits on livelihoods of rural households; Case study: Mojezat County, Zanjan Township, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2017; 7(2): 7-20. magiran.com/p1739464
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، "تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 7، شماره 2 (1396): 7-20. magiran.com/p1739464
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, "Analyze the effects of retrofitting housing credits on livelihoods of rural households; Case study: Mojezat County, Zanjan Township", Quarterly of Geography (Regional Planing) 7, no.2 (2017): 7-20. magiran.com/p1739464
بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، (1396). 'تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 7(2)، صص.7-20. magiran.com/p1739464
Behrouz Mohammadiyeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, (2017). 'Analyze the effects of retrofitting housing credits on livelihoods of rural households; Case study: Mojezat County, Zanjan Township', Quarterly of Geography (Regional Planing), 7(2), pp.7-20. magiran.com/p1739464
بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی؛ لیلا اسلامی. "تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 7 ،2 ، 1396، 7-20. magiran.com/p1739464
Behrouz Mohammadiyeganeh; Mehdi Cheraghi; Leila Eslami. "Analyze the effects of retrofitting housing credits on livelihoods of rural households; Case study: Mojezat County, Zanjan Township", Quarterly of Geography (Regional Planing), 7, 2, 2017, 7-20. magiran.com/p1739464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال