ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما موثقی، شبنم موثقی، علی یوسفی اودرجی، زهرا نادیاشریفی ، (1396). بررسی اثر داروی لوزارتان بر اختلالات حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن فراگیر در موش صحرایی نر ویستار، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27(3)، 187-193. magiran.com/p1739664
Shima Movassaghi, Shabnam Movassaghi, Ali Yousefi Oudarji, Zahra Nadia Sharifi , (2017). Effects of losartan on spatial memory deficits induced by global ischemia / reperfusion in male wistar rats, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 27(3), 187-193. magiran.com/p1739664
شیما موثقی، شبنم موثقی، علی یوسفی اودرجی، زهرا نادیاشریفی ، بررسی اثر داروی لوزارتان بر اختلالات حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن فراگیر در موش صحرایی نر ویستار. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1396؛ 27(3): 187-193. magiran.com/p1739664
Shima Movassaghi, Shabnam Movassaghi, Ali Yousefi Oudarji, Zahra Nadia Sharifi , Effects of losartan on spatial memory deficits induced by global ischemia / reperfusion in male wistar rats, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2017; 27(3): 187-193. magiran.com/p1739664
شیما موثقی، شبنم موثقی، علی یوسفی اودرجی، زهرا نادیاشریفی ، "بررسی اثر داروی لوزارتان بر اختلالات حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن فراگیر در موش صحرایی نر ویستار"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 27، شماره 3 (1396): 187-193. magiran.com/p1739664
Shima Movassaghi, Shabnam Movassaghi, Ali Yousefi Oudarji, Zahra Nadia Sharifi , "Effects of losartan on spatial memory deficits induced by global ischemia / reperfusion in male wistar rats", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 27, no.3 (2017): 187-193. magiran.com/p1739664
شیما موثقی، شبنم موثقی، علی یوسفی اودرجی، زهرا نادیاشریفی ، (1396). 'بررسی اثر داروی لوزارتان بر اختلالات حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن فراگیر در موش صحرایی نر ویستار'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27(3)، صص.187-193. magiran.com/p1739664
Shima Movassaghi, Shabnam Movassaghi, Ali Yousefi Oudarji, Zahra Nadia Sharifi , (2017). 'Effects of losartan on spatial memory deficits induced by global ischemia / reperfusion in male wistar rats', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 27(3), pp.187-193. magiran.com/p1739664
شیما موثقی؛ شبنم موثقی؛ علی یوسفی اودرجی؛ زهرا نادیاشریفی . "بررسی اثر داروی لوزارتان بر اختلالات حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن فراگیر در موش صحرایی نر ویستار". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27 ،3 ، 1396، 187-193. magiran.com/p1739664
Shima Movassaghi; Shabnam Movassaghi; Ali Yousefi Oudarji; Zahra Nadia Sharifi . "Effects of losartan on spatial memory deficits induced by global ischemia / reperfusion in male wistar rats", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 27, 3, 2017, 187-193. magiran.com/p1739664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال