ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی، (1396). شناسایی باکتری های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius، 1973 (Hymenoptera: Apidae)، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 37(2)، 263-272. magiran.com/p1739708
Shabnam Parichehreh, Gholamhosein Tahmasbi, Alimorad Sarafrazi, Sohrab Imani, Naser Tajabadi, (2017). Identification of Enterococcus bacteria in gastrointestinal tract of dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae), Journal of Entomological Society of Iran, 37(2), 263-272. magiran.com/p1739708
شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی، شناسایی باکتری های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius، 1973 (Hymenoptera: Apidae). نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 1396؛ 37(2): 263-272. magiran.com/p1739708
Shabnam Parichehreh, Gholamhosein Tahmasbi, Alimorad Sarafrazi, Sohrab Imani, Naser Tajabadi, Identification of Enterococcus bacteria in gastrointestinal tract of dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae), Journal of Entomological Society of Iran, 2017; 37(2): 263-272. magiran.com/p1739708
شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی، "شناسایی باکتری های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius، 1973 (Hymenoptera: Apidae)"، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 37، شماره 2 (1396): 263-272. magiran.com/p1739708
Shabnam Parichehreh, Gholamhosein Tahmasbi, Alimorad Sarafrazi, Sohrab Imani, Naser Tajabadi, "Identification of Enterococcus bacteria in gastrointestinal tract of dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)", Journal of Entomological Society of Iran 37, no.2 (2017): 263-272. magiran.com/p1739708
شبنم پری چهره، غلامحسین طهماسبی، علیمراد سرافرازی، سهراب ایمانی، ناصر تاج آبادی، (1396). 'شناسایی باکتری های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius، 1973 (Hymenoptera: Apidae)'، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 37(2)، صص.263-272. magiran.com/p1739708
Shabnam Parichehreh, Gholamhosein Tahmasbi, Alimorad Sarafrazi, Sohrab Imani, Naser Tajabadi, (2017). 'Identification of Enterococcus bacteria in gastrointestinal tract of dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)', Journal of Entomological Society of Iran, 37(2), pp.263-272. magiran.com/p1739708
شبنم پری چهره؛ غلامحسین طهماسبی؛ علیمراد سرافرازی؛ سهراب ایمانی؛ ناصر تاج آبادی. "شناسایی باکتری های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius، 1973 (Hymenoptera: Apidae)". نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 37 ،2 ، 1396، 263-272. magiran.com/p1739708
Shabnam Parichehreh; Gholamhosein Tahmasbi; Alimorad Sarafrazi; Sohrab Imani; Naser Tajabadi. "Identification of Enterococcus bacteria in gastrointestinal tract of dwarf honey bee, Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae)", Journal of Entomological Society of Iran, 37, 2, 2017, 263-272. magiran.com/p1739708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال