ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هیمن خضری آذر ، الهه حجازی، جواد اژه ای، مسعود غلامعلی لواسانی، (1396). نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، 238. magiran.com/p1740048
Heman Khezri Azar , Elahe Hejazi, Javad Ejei, Masoud Gholamali Lavasani, (2017). Time Attitude in Iranian Adolescents: A Qualitative Study, Journal of Psychology, 21(3), 238. magiran.com/p1740048
هیمن خضری آذر ، الهه حجازی، جواد اژه ای، مسعود غلامعلی لواسانی، نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه روانشناسی، 1396؛ 21(3): 238. magiran.com/p1740048
Heman Khezri Azar , Elahe Hejazi, Javad Ejei, Masoud Gholamali Lavasani, Time Attitude in Iranian Adolescents: A Qualitative Study, Journal of Psychology, 2017; 21(3): 238. magiran.com/p1740048
هیمن خضری آذر ، الهه حجازی، جواد اژه ای، مسعود غلامعلی لواسانی، "نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه روانشناسی 21، شماره 3 (1396): 238. magiran.com/p1740048
Heman Khezri Azar , Elahe Hejazi, Javad Ejei, Masoud Gholamali Lavasani, "Time Attitude in Iranian Adolescents: A Qualitative Study", Journal of Psychology 21, no.3 (2017): 238. magiran.com/p1740048
هیمن خضری آذر ، الهه حجازی، جواد اژه ای، مسعود غلامعلی لواسانی، (1396). 'نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، صص.238. magiran.com/p1740048
Heman Khezri Azar , Elahe Hejazi, Javad Ejei, Masoud Gholamali Lavasani, (2017). 'Time Attitude in Iranian Adolescents: A Qualitative Study', Journal of Psychology, 21(3), pp.238. magiran.com/p1740048
هیمن خضری آذر ؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ مسعود غلامعلی لواسانی. "نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعه کیفی". فصلنامه روانشناسی، 21 ،3 ، 1396، 238. magiran.com/p1740048
Heman Khezri Azar ; Elahe Hejazi; Javad Ejei; Masoud Gholamali Lavasani. "Time Attitude in Iranian Adolescents: A Qualitative Study", Journal of Psychology, 21, 3, 2017, 238. magiran.com/p1740048
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال