ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین دخت کلنی ، (1396). نقش توانمندی های هیجانی و شهروندی در پیش بینی عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای پرستاران، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، 256. magiran.com/p1740049
Simin Dokht Kalani , (2017). Contribution of Emotional and Civic Strengths in Predict of Nurses Task and Contextual Performance, Journal of Psychology, 21(3), 256. magiran.com/p1740049
سیمین دخت کلنی ، نقش توانمندی های هیجانی و شهروندی در پیش بینی عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای پرستاران. فصلنامه روانشناسی، 1396؛ 21(3): 256. magiran.com/p1740049
Simin Dokht Kalani , Contribution of Emotional and Civic Strengths in Predict of Nurses Task and Contextual Performance, Journal of Psychology, 2017; 21(3): 256. magiran.com/p1740049
سیمین دخت کلنی ، "نقش توانمندی های هیجانی و شهروندی در پیش بینی عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای پرستاران"، فصلنامه روانشناسی 21، شماره 3 (1396): 256. magiran.com/p1740049
Simin Dokht Kalani , "Contribution of Emotional and Civic Strengths in Predict of Nurses Task and Contextual Performance", Journal of Psychology 21, no.3 (2017): 256. magiran.com/p1740049
سیمین دخت کلنی ، (1396). 'نقش توانمندی های هیجانی و شهروندی در پیش بینی عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای پرستاران'، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، صص.256. magiran.com/p1740049
Simin Dokht Kalani , (2017). 'Contribution of Emotional and Civic Strengths in Predict of Nurses Task and Contextual Performance', Journal of Psychology, 21(3), pp.256. magiran.com/p1740049
سیمین دخت کلنی . "نقش توانمندی های هیجانی و شهروندی در پیش بینی عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای پرستاران". فصلنامه روانشناسی، 21 ،3 ، 1396، 256. magiran.com/p1740049
Simin Dokht Kalani . "Contribution of Emotional and Civic Strengths in Predict of Nurses Task and Contextual Performance", Journal of Psychology, 21, 3, 2017, 256. magiran.com/p1740049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال