ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه سلمانی، جمال فاضل کلخوران، حجت الله امینی، علیرضا کاکاوند، (1396). مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، 300. magiran.com/p1740051
Khadijeh Salmani , Jamal Fazzel Kalkhoran, Hojatollah Amini, Alireza Kakavand, (2017). Compare Resilience Ambiguity Tolerance among Individual and Group Athlete Subjects Sport, Journal of Psychology, 21(3), 300. magiran.com/p1740051
خدیجه سلمانی، جمال فاضل کلخوران، حجت الله امینی، علیرضا کاکاوند، مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی. فصلنامه روانشناسی، 1396؛ 21(3): 300. magiran.com/p1740051
Khadijeh Salmani , Jamal Fazzel Kalkhoran, Hojatollah Amini, Alireza Kakavand, Compare Resilience Ambiguity Tolerance among Individual and Group Athlete Subjects Sport, Journal of Psychology, 2017; 21(3): 300. magiran.com/p1740051
خدیجه سلمانی، جمال فاضل کلخوران، حجت الله امینی، علیرضا کاکاوند، "مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی"، فصلنامه روانشناسی 21، شماره 3 (1396): 300. magiran.com/p1740051
Khadijeh Salmani , Jamal Fazzel Kalkhoran, Hojatollah Amini, Alireza Kakavand, "Compare Resilience Ambiguity Tolerance among Individual and Group Athlete Subjects Sport", Journal of Psychology 21, no.3 (2017): 300. magiran.com/p1740051
خدیجه سلمانی، جمال فاضل کلخوران، حجت الله امینی، علیرضا کاکاوند، (1396). 'مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی'، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، صص.300. magiran.com/p1740051
Khadijeh Salmani , Jamal Fazzel Kalkhoran, Hojatollah Amini, Alireza Kakavand, (2017). 'Compare Resilience Ambiguity Tolerance among Individual and Group Athlete Subjects Sport', Journal of Psychology, 21(3), pp.300. magiran.com/p1740051
خدیجه سلمانی؛ جمال فاضل کلخوران؛ حجت الله امینی؛ علیرضا کاکاوند. "مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی". فصلنامه روانشناسی، 21 ،3 ، 1396، 300. magiran.com/p1740051
Khadijeh Salmani ; Jamal Fazzel Kalkhoran; Hojatollah Amini; Alireza Kakavand. "Compare Resilience Ambiguity Tolerance among Individual and Group Athlete Subjects Sport", Journal of Psychology, 21, 3, 2017, 300. magiran.com/p1740051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال