ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ تافی، روح الله شهابی ، (1396). بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، 316. magiran.com/p1740054
Forough Tafi, Rouhollah Shahabi , (2017). Investigating the Predictive Role of Working Memory Capacity and Executive Functions for Alzheimer's Predisposition, Journal of Psychology, 21(3), 316. magiran.com/p1740054
فروغ تافی، روح الله شهابی ، بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر. فصلنامه روانشناسی، 1396؛ 21(3): 316. magiran.com/p1740054
Forough Tafi, Rouhollah Shahabi , Investigating the Predictive Role of Working Memory Capacity and Executive Functions for Alzheimer's Predisposition, Journal of Psychology, 2017; 21(3): 316. magiran.com/p1740054
فروغ تافی، روح الله شهابی ، "بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر"، فصلنامه روانشناسی 21، شماره 3 (1396): 316. magiran.com/p1740054
Forough Tafi, Rouhollah Shahabi , "Investigating the Predictive Role of Working Memory Capacity and Executive Functions for Alzheimer's Predisposition", Journal of Psychology 21, no.3 (2017): 316. magiran.com/p1740054
فروغ تافی، روح الله شهابی ، (1396). 'بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر'، فصلنامه روانشناسی، 21(3)، صص.316. magiran.com/p1740054
Forough Tafi, Rouhollah Shahabi , (2017). 'Investigating the Predictive Role of Working Memory Capacity and Executive Functions for Alzheimer's Predisposition', Journal of Psychology, 21(3), pp.316. magiran.com/p1740054
فروغ تافی؛ روح الله شهابی . "بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر". فصلنامه روانشناسی، 21 ،3 ، 1396، 316. magiran.com/p1740054
Forough Tafi; Rouhollah Shahabi . "Investigating the Predictive Role of Working Memory Capacity and Executive Functions for Alzheimer's Predisposition", Journal of Psychology, 21, 3, 2017, 316. magiran.com/p1740054
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال