ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره خادم، فرنوش فریدبد، پرویز نوروزی، عباس رحیمی فروشانی، محمدرضا گنجلی، سید جمال الدین شاه طاهری، رسول یاراحمدی، (1396). طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله های کربنی به منظور ارزیابی مواجهات محیطی و شغلی با آفت کش دی کلران، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، 1-12. magiran.com/p1740168
Monireh Khadem, Farnoush Faridbod, Parviz Norouzi, Abbas Rahimi Foroushani, Mohammad Reza Ganjali, Rasoul Yarahmadi, (2017). Designing and Development of an Electrochemical Sensor Modified with Molecularly Imprinted Polymer and Carbon Nanotubes for Evaluation of Occupational and Environmental Exposures to Dicloran Pesticide, Iran Occupational Health, 14(3), 1-12. magiran.com/p1740168
منیره خادم، فرنوش فریدبد، پرویز نوروزی، عباس رحیمی فروشانی، محمدرضا گنجلی، سید جمال الدین شاه طاهری، رسول یاراحمدی، طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله های کربنی به منظور ارزیابی مواجهات محیطی و شغلی با آفت کش دی کلران. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1396؛ 14(3): 1-12. magiran.com/p1740168
Monireh Khadem, Farnoush Faridbod, Parviz Norouzi, Abbas Rahimi Foroushani, Mohammad Reza Ganjali, Rasoul Yarahmadi, Designing and Development of an Electrochemical Sensor Modified with Molecularly Imprinted Polymer and Carbon Nanotubes for Evaluation of Occupational and Environmental Exposures to Dicloran Pesticide, Iran Occupational Health, 2017; 14(3): 1-12. magiran.com/p1740168
منیره خادم، فرنوش فریدبد، پرویز نوروزی، عباس رحیمی فروشانی، محمدرضا گنجلی، سید جمال الدین شاه طاهری، رسول یاراحمدی، "طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله های کربنی به منظور ارزیابی مواجهات محیطی و شغلی با آفت کش دی کلران"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 14، شماره 3 (1396): 1-12. magiran.com/p1740168
Monireh Khadem, Farnoush Faridbod, Parviz Norouzi, Abbas Rahimi Foroushani, Mohammad Reza Ganjali, Rasoul Yarahmadi, "Designing and Development of an Electrochemical Sensor Modified with Molecularly Imprinted Polymer and Carbon Nanotubes for Evaluation of Occupational and Environmental Exposures to Dicloran Pesticide", Iran Occupational Health 14, no.3 (2017): 1-12. magiran.com/p1740168
منیره خادم، فرنوش فریدبد، پرویز نوروزی، عباس رحیمی فروشانی، محمدرضا گنجلی، سید جمال الدین شاه طاهری، رسول یاراحمدی، (1396). 'طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله های کربنی به منظور ارزیابی مواجهات محیطی و شغلی با آفت کش دی کلران'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، صص.1-12. magiran.com/p1740168
Monireh Khadem, Farnoush Faridbod, Parviz Norouzi, Abbas Rahimi Foroushani, Mohammad Reza Ganjali, Rasoul Yarahmadi, (2017). 'Designing and Development of an Electrochemical Sensor Modified with Molecularly Imprinted Polymer and Carbon Nanotubes for Evaluation of Occupational and Environmental Exposures to Dicloran Pesticide', Iran Occupational Health, 14(3), pp.1-12. magiran.com/p1740168
منیره خادم؛ فرنوش فریدبد؛ پرویز نوروزی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ محمدرضا گنجلی؛ سید جمال الدین شاه طاهری؛ رسول یاراحمدی. "طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی و نانولوله های کربنی به منظور ارزیابی مواجهات محیطی و شغلی با آفت کش دی کلران". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14 ،3 ، 1396، 1-12. magiran.com/p1740168
Monireh Khadem; Farnoush Faridbod; Parviz Norouzi; Abbas Rahimi Foroushani; Mohammad Reza Ganjali; Rasoul Yarahmadi. "Designing and Development of an Electrochemical Sensor Modified with Molecularly Imprinted Polymer and Carbon Nanotubes for Evaluation of Occupational and Environmental Exposures to Dicloran Pesticide", Iran Occupational Health, 14, 3, 2017, 1-12. magiran.com/p1740168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال