ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ، (1396). بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، 107-117. magiran.com/p1740178
Dr Milad Ahmadi Marzaleh, Dr Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, (2017). Investigation of the Relation between Level of Awareness in Health, Safety and Environment Management System and its Effects on Employee Safety Climate in Kermanshah oil refinery in 2015, Iran Occupational Health, 14(3), 107-117. magiran.com/p1740178
میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ، بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1396؛ 14(3): 107-117. magiran.com/p1740178
Dr Milad Ahmadi Marzaleh, Dr Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, Investigation of the Relation between Level of Awareness in Health, Safety and Environment Management System and its Effects on Employee Safety Climate in Kermanshah oil refinery in 2015, Iran Occupational Health, 2017; 14(3): 107-117. magiran.com/p1740178
میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ، "بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 14، شماره 3 (1396): 107-117. magiran.com/p1740178
Dr Milad Ahmadi Marzaleh, Dr Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, "Investigation of the Relation between Level of Awareness in Health, Safety and Environment Management System and its Effects on Employee Safety Climate in Kermanshah oil refinery in 2015", Iran Occupational Health 14, no.3 (2017): 107-117. magiran.com/p1740178
میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ، (1396). 'بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، صص.107-117. magiran.com/p1740178
Dr Milad Ahmadi Marzaleh, Dr Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, (2017). 'Investigation of the Relation between Level of Awareness in Health, Safety and Environment Management System and its Effects on Employee Safety Climate in Kermanshah oil refinery in 2015', Iran Occupational Health, 14(3), pp.107-117. magiran.com/p1740178
میلاد احمدی مرزاله؛ شهرام وثوقی؛ امیر کاوسی دولانقر؛ حسین جامه بزرگ. "بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و جو ایمنی کارکنان در پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال 1394". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14 ،3 ، 1396، 107-117. magiran.com/p1740178
Dr Milad Ahmadi Marzaleh; Dr Shahram Vosoughi; Amir Kavousi; Hosein Jameh Bozorg. "Investigation of the Relation between Level of Awareness in Health, Safety and Environment Management System and its Effects on Employee Safety Climate in Kermanshah oil refinery in 2015", Iran Occupational Health, 14, 3, 2017, 107-117. magiran.com/p1740178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال