ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز طباطبایی، رضا خانی جزنی، امیر کاوسی دولانقر، سید محمد سید مهدی، زهرا نجفی، (1396). ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، 128-137. magiran.com/p1740180
Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani, Amir Kavoosi, Seyed Mohammad Seyed Mehdi, Zahra Najafi, (2017). Relationship between Psychological Factors and Musculoskeletal Pains with Demographic Variables in Hospital Staff, Iran Occupational Health, 14(3), 128-137. magiran.com/p1740180
شهناز طباطبایی، رضا خانی جزنی، امیر کاوسی دولانقر، سید محمد سید مهدی، زهرا نجفی، ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1396؛ 14(3): 128-137. magiran.com/p1740180
Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani, Amir Kavoosi, Seyed Mohammad Seyed Mehdi, Zahra Najafi, Relationship between Psychological Factors and Musculoskeletal Pains with Demographic Variables in Hospital Staff, Iran Occupational Health, 2017; 14(3): 128-137. magiran.com/p1740180
شهناز طباطبایی، رضا خانی جزنی، امیر کاوسی دولانقر، سید محمد سید مهدی، زهرا نجفی، "ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 14، شماره 3 (1396): 128-137. magiran.com/p1740180
Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani, Amir Kavoosi, Seyed Mohammad Seyed Mehdi, Zahra Najafi, "Relationship between Psychological Factors and Musculoskeletal Pains with Demographic Variables in Hospital Staff", Iran Occupational Health 14, no.3 (2017): 128-137. magiran.com/p1740180
شهناز طباطبایی، رضا خانی جزنی، امیر کاوسی دولانقر، سید محمد سید مهدی، زهرا نجفی، (1396). 'ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14(3)، صص.128-137. magiran.com/p1740180
Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani, Amir Kavoosi, Seyed Mohammad Seyed Mehdi, Zahra Najafi, (2017). 'Relationship between Psychological Factors and Musculoskeletal Pains with Demographic Variables in Hospital Staff', Iran Occupational Health, 14(3), pp.128-137. magiran.com/p1740180
شهناز طباطبایی؛ رضا خانی جزنی؛ امیر کاوسی دولانقر؛ سید محمد سید مهدی؛ زهرا نجفی. "ارتباط بین عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 14 ،3 ، 1396، 128-137. magiran.com/p1740180
Shahnaz Tabatabaei; Reza Khani; Amir Kavoosi; Seyed Mohammad Seyed Mehdi; Zahra Najafi. "Relationship between Psychological Factors and Musculoskeletal Pains with Demographic Variables in Hospital Staff", Iran Occupational Health, 14, 3, 2017, 128-137. magiran.com/p1740180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال