ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی میرزاآقایی، محمدحسین عنایتی، مهدی احمدی، (1395). ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار، مجله مهندسی متالورژی، 19(61)، 67-77. magiran.com/p1740323
Mehdi Mirza Aghaei , (2016). Investigating the morphology and build of Cu-Ni3Al-MoS2 composite coating by physical vapor deposition method, Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 19(61), 67-77. magiran.com/p1740323
مهدی میرزاآقایی، محمدحسین عنایتی، مهدی احمدی، ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار. مجله مهندسی متالورژی، 1395؛ 19(61): 67-77. magiran.com/p1740323
Mehdi Mirza Aghaei , Investigating the morphology and build of Cu-Ni3Al-MoS2 composite coating by physical vapor deposition method, Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 2016; 19(61): 67-77. magiran.com/p1740323
مهدی میرزاآقایی، محمدحسین عنایتی، مهدی احمدی، "ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار"، مجله مهندسی متالورژی 19، شماره 61 (1395): 67-77. magiran.com/p1740323
Mehdi Mirza Aghaei , "Investigating the morphology and build of Cu-Ni3Al-MoS2 composite coating by physical vapor deposition method", Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society 19, no.61 (2016): 67-77. magiran.com/p1740323
مهدی میرزاآقایی، محمدحسین عنایتی، مهدی احمدی، (1395). 'ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار'، مجله مهندسی متالورژی، 19(61)، صص.67-77. magiran.com/p1740323
Mehdi Mirza Aghaei , (2016). 'Investigating the morphology and build of Cu-Ni3Al-MoS2 composite coating by physical vapor deposition method', Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 19(61), pp.67-77. magiran.com/p1740323
مهدی میرزاآقایی؛ محمدحسین عنایتی؛ مهدی احمدی. "ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار". مجله مهندسی متالورژی، 19 ،61 ، 1395، 67-77. magiran.com/p1740323
Mehdi Mirza Aghaei . "Investigating the morphology and build of Cu-Ni3Al-MoS2 composite coating by physical vapor deposition method", Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 19, 61, 2016, 67-77. magiran.com/p1740323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال