ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، (1396). مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول های خورشیدی، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 7(1)، 17-27. magiran.com/p1740431
Mozhgan. Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig, (2017). Review of Recent Research into Application of Natural Dyes in Dyeing, Food and Dye(sensitized Sola Cells, Journal of studies in color world, 7(1), 17-27. magiran.com/p1740431
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول های خورشیدی. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 1396؛ 7(1): 17-27. magiran.com/p1740431
Mozhgan. Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig, Review of Recent Research into Application of Natural Dyes in Dyeing, Food and Dye(sensitized Sola Cells, Journal of studies in color world, 2017; 7(1): 17-27. magiran.com/p1740431
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، "مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول های خورشیدی"، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ 7، شماره 1 (1396): 17-27. magiran.com/p1740431
Mozhgan. Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig, "Review of Recent Research into Application of Natural Dyes in Dyeing, Food and Dye(sensitized Sola Cells", Journal of studies in color world 7, no.1 (2017): 17-27. magiran.com/p1740431
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، (1396). 'مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول های خورشیدی'، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 7(1)، صص.17-27. magiran.com/p1740431
Mozhgan. Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig, (2017). 'Review of Recent Research into Application of Natural Dyes in Dyeing, Food and Dye(sensitized Sola Cells', Journal of studies in color world, 7(1), pp.17-27. magiran.com/p1740431
مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ. "مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول های خورشیدی". فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 7 ،1 ، 1396، 17-27. magiran.com/p1740431
Mozhgan. Hosseinnezhad; Kamaladin Gharanjig. "Review of Recent Research into Application of Natural Dyes in Dyeing, Food and Dye(sensitized Sola Cells", Journal of studies in color world, 7, 1, 2017, 17-27. magiran.com/p1740431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال