ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا محمدزاده، فائزه جعفرنژاد، ترانه موحد، (1396). مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 41(3)، 239-250. magiran.com/p1740772
Zahra Mohammadzadeh, Faezeh Jafarnejad, Taraneh Movahed , (2017). Comparison of Oral Health-Related Quality Of Life among Adult Referred to Public and Private Dental Clinics of Mashhad, Iran, Journal of Mashhad Dental School, 41(3), 239-250. magiran.com/p1740772
زهرا محمدزاده، فائزه جعفرنژاد، ترانه موحد، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1396؛ 41(3): 239-250. magiran.com/p1740772
Zahra Mohammadzadeh, Faezeh Jafarnejad, Taraneh Movahed , Comparison of Oral Health-Related Quality Of Life among Adult Referred to Public and Private Dental Clinics of Mashhad, Iran, Journal of Mashhad Dental School, 2017; 41(3): 239-250. magiran.com/p1740772
زهرا محمدزاده، فائزه جعفرنژاد، ترانه موحد، "مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41، شماره 3 (1396): 239-250. magiran.com/p1740772
Zahra Mohammadzadeh, Faezeh Jafarnejad, Taraneh Movahed , "Comparison of Oral Health-Related Quality Of Life among Adult Referred to Public and Private Dental Clinics of Mashhad, Iran", Journal of Mashhad Dental School 41, no.3 (2017): 239-250. magiran.com/p1740772
زهرا محمدزاده، فائزه جعفرنژاد، ترانه موحد، (1396). 'مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 41(3)، صص.239-250. magiran.com/p1740772
Zahra Mohammadzadeh, Faezeh Jafarnejad, Taraneh Movahed , (2017). 'Comparison of Oral Health-Related Quality Of Life among Adult Referred to Public and Private Dental Clinics of Mashhad, Iran', Journal of Mashhad Dental School, 41(3), pp.239-250. magiran.com/p1740772
زهرا محمدزاده؛ فائزه جعفرنژاد؛ ترانه موحد. "مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 41 ،3 ، 1396، 239-250. magiran.com/p1740772
Zahra Mohammadzadeh; Faezeh Jafarnejad; Taraneh Movahed . "Comparison of Oral Health-Related Quality Of Life among Adult Referred to Public and Private Dental Clinics of Mashhad, Iran", Journal of Mashhad Dental School, 41, 3, 2017, 239-250. magiran.com/p1740772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال