ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زیبا امیراحمدی، حمید عبداللهی، مهدی عیاری، (1396). تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران، مجله علوم باغبانی ایران، 48(2)، 329-337. magiran.com/p1740851
Ziba Amirahmadi, Hamid Abdollahi , Mahdi Ayyari, (2017). Variations in flavonoid compounds of the leaves and fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from northern regions of Iran, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(2), 329-337. magiran.com/p1740851
زیبا امیراحمدی، حمید عبداللهی، مهدی عیاری، تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران. مجله علوم باغبانی ایران، 1396؛ 48(2): 329-337. magiran.com/p1740851
Ziba Amirahmadi, Hamid Abdollahi , Mahdi Ayyari, Variations in flavonoid compounds of the leaves and fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from northern regions of Iran, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2017; 48(2): 329-337. magiran.com/p1740851
زیبا امیراحمدی، حمید عبداللهی، مهدی عیاری، "تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران"، مجله علوم باغبانی ایران 48، شماره 2 (1396): 329-337. magiran.com/p1740851
Ziba Amirahmadi, Hamid Abdollahi , Mahdi Ayyari, "Variations in flavonoid compounds of the leaves and fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from northern regions of Iran", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 48, no.2 (2017): 329-337. magiran.com/p1740851
زیبا امیراحمدی، حمید عبداللهی، مهدی عیاری، (1396). 'تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران'، مجله علوم باغبانی ایران، 48(2)، صص.329-337. magiran.com/p1740851
Ziba Amirahmadi, Hamid Abdollahi , Mahdi Ayyari, (2017). 'Variations in flavonoid compounds of the leaves and fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from northern regions of Iran', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48(2), pp.329-337. magiran.com/p1740851
زیبا امیراحمدی؛ حمید عبداللهی؛ مهدی عیاری. "تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران". مجله علوم باغبانی ایران، 48 ،2 ، 1396، 329-337. magiran.com/p1740851
Ziba Amirahmadi; Hamid Abdollahi ; Mahdi Ayyari. "Variations in flavonoid compounds of the leaves and fruits of quince (Cydonia oblonga Mill.) genotypes from northern regions of Iran", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 48, 2, 2017, 329-337. magiran.com/p1740851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال