ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا امانی، خدیجه فریادرس، (1396). ارزیابی کاربست احادیث نبوی در تبیین مفردات قرآن در تفسیر کشاف و بازتاب آن در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 4(7)، 153-179. magiran.com/p1741022
Khadije Faryadres , (2017). Assessing the use of prophetic Hadiths in explaining the Quranic words in the Al-Kashshaaf commentary and its reflection in the contemporary Persian translations of the Quran, Translation Studies of Quran and Hadith, 4(7), 153-179. magiran.com/p1741022
رضا امانی، خدیجه فریادرس، ارزیابی کاربست احادیث نبوی در تبیین مفردات قرآن در تفسیر کشاف و بازتاب آن در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم. دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1396؛ 4(7): 153-179. magiran.com/p1741022
Khadije Faryadres , Assessing the use of prophetic Hadiths in explaining the Quranic words in the Al-Kashshaaf commentary and its reflection in the contemporary Persian translations of the Quran, Translation Studies of Quran and Hadith, 2017; 4(7): 153-179. magiran.com/p1741022
رضا امانی، خدیجه فریادرس، "ارزیابی کاربست احادیث نبوی در تبیین مفردات قرآن در تفسیر کشاف و بازتاب آن در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4، شماره 7 (1396): 153-179. magiran.com/p1741022
Khadije Faryadres , "Assessing the use of prophetic Hadiths in explaining the Quranic words in the Al-Kashshaaf commentary and its reflection in the contemporary Persian translations of the Quran", Translation Studies of Quran and Hadith 4, no.7 (2017): 153-179. magiran.com/p1741022
رضا امانی، خدیجه فریادرس، (1396). 'ارزیابی کاربست احادیث نبوی در تبیین مفردات قرآن در تفسیر کشاف و بازتاب آن در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 4(7)، صص.153-179. magiran.com/p1741022
Khadije Faryadres , (2017). 'Assessing the use of prophetic Hadiths in explaining the Quranic words in the Al-Kashshaaf commentary and its reflection in the contemporary Persian translations of the Quran', Translation Studies of Quran and Hadith, 4(7), pp.153-179. magiran.com/p1741022
رضا امانی؛ خدیجه فریادرس. "ارزیابی کاربست احادیث نبوی در تبیین مفردات قرآن در تفسیر کشاف و بازتاب آن در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 4 ،7 ، 1396، 153-179. magiran.com/p1741022
Khadije Faryadres . "Assessing the use of prophetic Hadiths in explaining the Quranic words in the Al-Kashshaaf commentary and its reflection in the contemporary Persian translations of the Quran", Translation Studies of Quran and Hadith, 4, 7, 2017, 153-179. magiran.com/p1741022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال