ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی زند وکیلی، محمدحسن امرایی، (1396). ارزیابی مقایسه ای انسجام در سوره طارق و ترجمه آن از محمدمهدی فولادوند: از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن (1985.م)، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 4(7)، 1-36. magiran.com/p1741027
Mohamadhassan Amraei , Mohamadnaghi Zandvakili, (2017). A comparative evaluation of elements of cohesion in the Surah At-Tariq and its translation from Mohammad Mahdi Fouladvand: from the perspective of the Holliday and Hassan theory (1985), Translation Studies of Quran and Hadith, 4(7), 1-36. magiran.com/p1741027
محمدتقی زند وکیلی، محمدحسن امرایی، ارزیابی مقایسه ای انسجام در سوره طارق و ترجمه آن از محمدمهدی فولادوند: از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن (1985.م). دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 1396؛ 4(7): 1-36. magiran.com/p1741027
Mohamadhassan Amraei , Mohamadnaghi Zandvakili, A comparative evaluation of elements of cohesion in the Surah At-Tariq and its translation from Mohammad Mahdi Fouladvand: from the perspective of the Holliday and Hassan theory (1985), Translation Studies of Quran and Hadith, 2017; 4(7): 1-36. magiran.com/p1741027
محمدتقی زند وکیلی، محمدحسن امرایی، "ارزیابی مقایسه ای انسجام در سوره طارق و ترجمه آن از محمدمهدی فولادوند: از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن (1985.م)"، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4، شماره 7 (1396): 1-36. magiran.com/p1741027
Mohamadhassan Amraei , Mohamadnaghi Zandvakili, "A comparative evaluation of elements of cohesion in the Surah At-Tariq and its translation from Mohammad Mahdi Fouladvand: from the perspective of the Holliday and Hassan theory (1985)", Translation Studies of Quran and Hadith 4, no.7 (2017): 1-36. magiran.com/p1741027
محمدتقی زند وکیلی، محمدحسن امرایی، (1396). 'ارزیابی مقایسه ای انسجام در سوره طارق و ترجمه آن از محمدمهدی فولادوند: از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن (1985.م)'، دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 4(7)، صص.1-36. magiran.com/p1741027
Mohamadhassan Amraei , Mohamadnaghi Zandvakili, (2017). 'A comparative evaluation of elements of cohesion in the Surah At-Tariq and its translation from Mohammad Mahdi Fouladvand: from the perspective of the Holliday and Hassan theory (1985)', Translation Studies of Quran and Hadith, 4(7), pp.1-36. magiran.com/p1741027
محمدتقی زند وکیلی؛ محمدحسن امرایی. "ارزیابی مقایسه ای انسجام در سوره طارق و ترجمه آن از محمدمهدی فولادوند: از دیدگاه نظریه هالیدی و حسن (1985.م)". دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، 4 ،7 ، 1396، 1-36. magiran.com/p1741027
Mohamadhassan Amraei ; Mohamadnaghi Zandvakili. "A comparative evaluation of elements of cohesion in the Surah At-Tariq and its translation from Mohammad Mahdi Fouladvand: from the perspective of the Holliday and Hassan theory (1985)", Translation Studies of Quran and Hadith, 4, 7, 2017, 1-36. magiran.com/p1741027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال