ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقا ملایی، شکرالله محسنی، (1396). اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان راهنمایی، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5(2)، 104-115. magiran.com/p1741067
Reza Purnarani, Laleh Hassani, Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, (2017). The Effect of educating based on the transtheoretical model on selfe-efficacy and decision balancing of Junior School students in breakfast consumption, Journal of Health Education and Health Promotion, 5(2), 104-115. magiran.com/p1741067
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقا ملایی، شکرالله محسنی، اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان راهنمایی. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1396؛ 5(2): 104-115. magiran.com/p1741067
Reza Purnarani, Laleh Hassani, Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, The Effect of educating based on the transtheoretical model on selfe-efficacy and decision balancing of Junior School students in breakfast consumption, Journal of Health Education and Health Promotion, 2017; 5(2): 104-115. magiran.com/p1741067
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقا ملایی، شکرالله محسنی، "اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان راهنمایی"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 5، شماره 2 (1396): 104-115. magiran.com/p1741067
Reza Purnarani, Laleh Hassani, Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, "The Effect of educating based on the transtheoretical model on selfe-efficacy and decision balancing of Junior School students in breakfast consumption", Journal of Health Education and Health Promotion 5, no.2 (2017): 104-115. magiran.com/p1741067
رضا پورنارانی، لاله حسنی، تیمور آقا ملایی، شکرالله محسنی، (1396). 'اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان راهنمایی'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5(2)، صص.104-115. magiran.com/p1741067
Reza Purnarani, Laleh Hassani, Teaymur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, (2017). 'The Effect of educating based on the transtheoretical model on selfe-efficacy and decision balancing of Junior School students in breakfast consumption', Journal of Health Education and Health Promotion, 5(2), pp.104-115. magiran.com/p1741067
رضا پورنارانی؛ لاله حسنی؛ تیمور آقا ملایی؛ شکرالله محسنی. "اثرآموزش مبتنی بر مدل الگوی فرانظریه ای بر خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان راهنمایی". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5 ،2 ، 1396، 104-115. magiran.com/p1741067
Reza Purnarani; Laleh Hassani; Teaymur Aghamolaei; Shokrollah Mohseni. "The Effect of educating based on the transtheoretical model on selfe-efficacy and decision balancing of Junior School students in breakfast consumption", Journal of Health Education and Health Promotion, 5, 2, 2017, 104-115. magiran.com/p1741067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال