ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید مقیمی، پروین حسنی زاده، جواد حامدی، رضوان حیدری تبار، احسان آذین، (1396). معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به عنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(23)، 19-33. magiran.com/p1741309
Hamid Moghimi , Parvin Hasani Zadeh, Javad Hamedi, Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, (2017). Introduction of Fusarium sp. UTMC 5039 as a potent fungal strain for biosurfactant production and evaluation of its potential for crude oil bioremediation, Biological Journal of Microorganism, 6(23), 19-33. magiran.com/p1741309
حمید مقیمی، پروین حسنی زاده، جواد حامدی، رضوان حیدری تبار، احسان آذین، معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به عنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1396؛ 6(23): 19-33. magiran.com/p1741309
Hamid Moghimi , Parvin Hasani Zadeh, Javad Hamedi, Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, Introduction of Fusarium sp. UTMC 5039 as a potent fungal strain for biosurfactant production and evaluation of its potential for crude oil bioremediation, Biological Journal of Microorganism, 2017; 6(23): 19-33. magiran.com/p1741309
حمید مقیمی، پروین حسنی زاده، جواد حامدی، رضوان حیدری تبار، احسان آذین، "معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به عنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 6، شماره 23 (1396): 19-33. magiran.com/p1741309
Hamid Moghimi , Parvin Hasani Zadeh, Javad Hamedi, Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, "Introduction of Fusarium sp. UTMC 5039 as a potent fungal strain for biosurfactant production and evaluation of its potential for crude oil bioremediation", Biological Journal of Microorganism 6, no.23 (2017): 19-33. magiran.com/p1741309
حمید مقیمی، پروین حسنی زاده، جواد حامدی، رضوان حیدری تبار، احسان آذین، (1396). 'معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به عنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6(23)، صص.19-33. magiran.com/p1741309
Hamid Moghimi , Parvin Hasani Zadeh, Javad Hamedi, Rezvan Heidarytabar, Ehsan Azin, (2017). 'Introduction of Fusarium sp. UTMC 5039 as a potent fungal strain for biosurfactant production and evaluation of its potential for crude oil bioremediation', Biological Journal of Microorganism, 6(23), pp.19-33. magiran.com/p1741309
حمید مقیمی؛ پروین حسنی زاده؛ جواد حامدی؛ رضوان حیدری تبار؛ احسان آذین. "معرفی قارچ Fusarium sp. UTMC 5039 به عنوان گونه قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 6 ،23 ، 1396، 19-33. magiran.com/p1741309
Hamid Moghimi ; Parvin Hasani Zadeh; Javad Hamedi; Rezvan Heidarytabar; Ehsan Azin. "Introduction of Fusarium sp. UTMC 5039 as a potent fungal strain for biosurfactant production and evaluation of its potential for crude oil bioremediation", Biological Journal of Microorganism, 6, 23, 2017, 19-33. magiran.com/p1741309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال