ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده طباطبایی، شهرام علیرضایی، (1396). ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 13(32)، 81-87. magiran.com/p1741402
Shahram Alirezaei, Farideh Tabatabaei, (2017). Evaluation and Comparison of Tribocorosion Behavior of Ni-P and Ni-B Electroless Coatings, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 13(32), 81-87. magiran.com/p1741402
فریده طباطبایی، شهرام علیرضایی، ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1396؛ 13(32): 81-87. magiran.com/p1741402
Shahram Alirezaei, Farideh Tabatabaei, Evaluation and Comparison of Tribocorosion Behavior of Ni-P and Ni-B Electroless Coatings, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2017; 13(32): 81-87. magiran.com/p1741402
فریده طباطبایی، شهرام علیرضایی، "ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 13، شماره 32 (1396): 81-87. magiran.com/p1741402
Shahram Alirezaei, Farideh Tabatabaei, "Evaluation and Comparison of Tribocorosion Behavior of Ni-P and Ni-B Electroless Coatings", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 13, no.32 (2017): 81-87. magiran.com/p1741402
فریده طباطبایی، شهرام علیرضایی، (1396). 'ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 13(32)، صص.81-87. magiran.com/p1741402
Shahram Alirezaei, Farideh Tabatabaei, (2017). 'Evaluation and Comparison of Tribocorosion Behavior of Ni-P and Ni-B Electroless Coatings', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 13(32), pp.81-87. magiran.com/p1741402
فریده طباطبایی؛ شهرام علیرضایی. "ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 13 ،32 ، 1396، 81-87. magiran.com/p1741402
Shahram Alirezaei; Farideh Tabatabaei. "Evaluation and Comparison of Tribocorosion Behavior of Ni-P and Ni-B Electroless Coatings", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 13, 32, 2017, 81-87. magiran.com/p1741402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال