ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شهنازی، نرگس جلیلی پور، اکبر حسن زاده، (1396). بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی، خودکارامدی، خودتنظیمی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، 13(2)، 156-163. magiran.com/p1741741
Hossein Shahnazi, Narges Jalilipour, Akabr Hasanzadeh, (2017). A Survey of The Relationship between Emotional Intelligence and General Health Status, Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Esteem among Students of State High Schools in Isfahan, Iran, Journal of Health System Research, 13(2), 156-163. magiran.com/p1741741
حسین شهنازی، نرگس جلیلی پور، اکبر حسن زاده، بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی، خودکارامدی، خودتنظیمی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1396؛ 13(2): 156-163. magiran.com/p1741741
Hossein Shahnazi, Narges Jalilipour, Akabr Hasanzadeh, A Survey of The Relationship between Emotional Intelligence and General Health Status, Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Esteem among Students of State High Schools in Isfahan, Iran, Journal of Health System Research, 2017; 13(2): 156-163. magiran.com/p1741741
حسین شهنازی، نرگس جلیلی پور، اکبر حسن زاده، "بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی، خودکارامدی، خودتنظیمی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر اصفهان"، مجله تحقیقات نظام سلامت 13، شماره 2 (1396): 156-163. magiran.com/p1741741
Hossein Shahnazi, Narges Jalilipour, Akabr Hasanzadeh, "A Survey of The Relationship between Emotional Intelligence and General Health Status, Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Esteem among Students of State High Schools in Isfahan, Iran", Journal of Health System Research 13, no.2 (2017): 156-163. magiran.com/p1741741
حسین شهنازی، نرگس جلیلی پور، اکبر حسن زاده، (1396). 'بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی، خودکارامدی، خودتنظیمی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر اصفهان'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 13(2)، صص.156-163. magiran.com/p1741741
Hossein Shahnazi, Narges Jalilipour, Akabr Hasanzadeh, (2017). 'A Survey of The Relationship between Emotional Intelligence and General Health Status, Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Esteem among Students of State High Schools in Isfahan, Iran', Journal of Health System Research, 13(2), pp.156-163. magiran.com/p1741741
حسین شهنازی؛ نرگس جلیلی پور؛ اکبر حسن زاده. "بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی، خودکارامدی، خودتنظیمی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر اصفهان". مجله تحقیقات نظام سلامت، 13 ،2 ، 1396، 156-163. magiran.com/p1741741
Hossein Shahnazi; Narges Jalilipour; Akabr Hasanzadeh. "A Survey of The Relationship between Emotional Intelligence and General Health Status, Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Esteem among Students of State High Schools in Isfahan, Iran", Journal of Health System Research, 13, 2, 2017, 156-163. magiran.com/p1741741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال