ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شافی الزما، علی محمد، پالانیسامی سانکار، جی. نیر سیندو، سنتهیل نایاگام همالاتا، جورج راوی سوندار، (1396). فلپ هایی با الگوی محوری، با استفاده از سرخرگ ایلیاک چرخشی عمقی، سرخرگ های جلدی مستقیم بازویی سطحی و اپی گاستریک سطحی در سگ، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 216-220. magiran.com/p1741787
M. Shafiuzama (Ms) Sabarish Babu , A. Mohamed, P. Sankar, G. N. Sindhu, S. Hemalatha, G. Ravi Sundar, (2017). Axial pattern flaps, using the deep circumflex iliac artery, superficial brachial and cranial superficial epigastric direct cutaneous arteries in the dog, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 216-220. magiran.com/p1741787
محمد شافی الزما، علی محمد، پالانیسامی سانکار، جی. نیر سیندو، سنتهیل نایاگام همالاتا، جورج راوی سوندار، فلپ هایی با الگوی محوری، با استفاده از سرخرگ ایلیاک چرخشی عمقی، سرخرگ های جلدی مستقیم بازویی سطحی و اپی گاستریک سطحی در سگ. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 216-220. magiran.com/p1741787
M. Shafiuzama (Ms) Sabarish Babu , A. Mohamed, P. Sankar, G. N. Sindhu, S. Hemalatha, G. Ravi Sundar, Axial pattern flaps, using the deep circumflex iliac artery, superficial brachial and cranial superficial epigastric direct cutaneous arteries in the dog, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 216-220. magiran.com/p1741787
محمد شافی الزما، علی محمد، پالانیسامی سانکار، جی. نیر سیندو، سنتهیل نایاگام همالاتا، جورج راوی سوندار، "فلپ هایی با الگوی محوری، با استفاده از سرخرگ ایلیاک چرخشی عمقی، سرخرگ های جلدی مستقیم بازویی سطحی و اپی گاستریک سطحی در سگ"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 216-220. magiran.com/p1741787
M. Shafiuzama (Ms) Sabarish Babu , A. Mohamed, P. Sankar, G. N. Sindhu, S. Hemalatha, G. Ravi Sundar, "Axial pattern flaps, using the deep circumflex iliac artery, superficial brachial and cranial superficial epigastric direct cutaneous arteries in the dog", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 216-220. magiran.com/p1741787
محمد شافی الزما، علی محمد، پالانیسامی سانکار، جی. نیر سیندو، سنتهیل نایاگام همالاتا، جورج راوی سوندار، (1396). 'فلپ هایی با الگوی محوری، با استفاده از سرخرگ ایلیاک چرخشی عمقی، سرخرگ های جلدی مستقیم بازویی سطحی و اپی گاستریک سطحی در سگ'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.216-220. magiran.com/p1741787
M. Shafiuzama (Ms) Sabarish Babu , A. Mohamed, P. Sankar, G. N. Sindhu, S. Hemalatha, G. Ravi Sundar, (2017). 'Axial pattern flaps, using the deep circumflex iliac artery, superficial brachial and cranial superficial epigastric direct cutaneous arteries in the dog', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.216-220. magiran.com/p1741787
محمد شافی الزما؛ علی محمد؛ پالانیسامی سانکار؛ جی. نیر سیندو؛ سنتهیل نایاگام همالاتا؛ جورج راوی سوندار. "فلپ هایی با الگوی محوری، با استفاده از سرخرگ ایلیاک چرخشی عمقی، سرخرگ های جلدی مستقیم بازویی سطحی و اپی گاستریک سطحی در سگ". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 216-220. magiran.com/p1741787
M. Shafiuzama (Ms) Sabarish Babu ; A. Mohamed; P. Sankar; G. N. Sindhu; S. Hemalatha; G. Ravi Sundar. "Axial pattern flaps, using the deep circumflex iliac artery, superficial brachial and cranial superficial epigastric direct cutaneous arteries in the dog", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 216-220. magiran.com/p1741787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال