ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عمر بابا شیخ، پشنایر محمد عطا رشید، آری صلاح الدین معروف، ژینو حسین رحیم، سارات چاندرا جانگا، (1396). آنالیز فیلوژنیک سروتیپ Asia1 سلیمانیه/عراق ویروس بیماری پا و دهان با استفاده از پروتئین VP1: هتروژنوئیتی با سویه واکسن As1/Shamir/89، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 212-215. magiran.com/p1741791
M. O. Baba Sheikh , P. M. A. Rashid, A. S. Marouf, Z. H. Raheem, S. C. Janga, (2017). Phylogenic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus from Sulaimani/Iraq using VP1 protein: heterogeneity with vaccine strain As1/Shamir/89, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 212-215. magiran.com/p1741791
محمد عمر بابا شیخ، پشنایر محمد عطا رشید، آری صلاح الدین معروف، ژینو حسین رحیم، سارات چاندرا جانگا، آنالیز فیلوژنیک سروتیپ Asia1 سلیمانیه/عراق ویروس بیماری پا و دهان با استفاده از پروتئین VP1: هتروژنوئیتی با سویه واکسن As1/Shamir/89. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 212-215. magiran.com/p1741791
M. O. Baba Sheikh , P. M. A. Rashid, A. S. Marouf, Z. H. Raheem, S. C. Janga, Phylogenic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus from Sulaimani/Iraq using VP1 protein: heterogeneity with vaccine strain As1/Shamir/89, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 212-215. magiran.com/p1741791
محمد عمر بابا شیخ، پشنایر محمد عطا رشید، آری صلاح الدین معروف، ژینو حسین رحیم، سارات چاندرا جانگا، "آنالیز فیلوژنیک سروتیپ Asia1 سلیمانیه/عراق ویروس بیماری پا و دهان با استفاده از پروتئین VP1: هتروژنوئیتی با سویه واکسن As1/Shamir/89"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 212-215. magiran.com/p1741791
M. O. Baba Sheikh , P. M. A. Rashid, A. S. Marouf, Z. H. Raheem, S. C. Janga, "Phylogenic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus from Sulaimani/Iraq using VP1 protein: heterogeneity with vaccine strain As1/Shamir/89", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 212-215. magiran.com/p1741791
محمد عمر بابا شیخ، پشنایر محمد عطا رشید، آری صلاح الدین معروف، ژینو حسین رحیم، سارات چاندرا جانگا، (1396). 'آنالیز فیلوژنیک سروتیپ Asia1 سلیمانیه/عراق ویروس بیماری پا و دهان با استفاده از پروتئین VP1: هتروژنوئیتی با سویه واکسن As1/Shamir/89'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.212-215. magiran.com/p1741791
M. O. Baba Sheikh , P. M. A. Rashid, A. S. Marouf, Z. H. Raheem, S. C. Janga, (2017). 'Phylogenic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus from Sulaimani/Iraq using VP1 protein: heterogeneity with vaccine strain As1/Shamir/89', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.212-215. magiran.com/p1741791
محمد عمر بابا شیخ؛ پشنایر محمد عطا رشید؛ آری صلاح الدین معروف؛ ژینو حسین رحیم؛ سارات چاندرا جانگا. "آنالیز فیلوژنیک سروتیپ Asia1 سلیمانیه/عراق ویروس بیماری پا و دهان با استفاده از پروتئین VP1: هتروژنوئیتی با سویه واکسن As1/Shamir/89". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 212-215. magiran.com/p1741791
M. O. Baba Sheikh ; P. M. A. Rashid; A. S. Marouf; Z. H. Raheem; S. C. Janga. "Phylogenic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus from Sulaimani/Iraq using VP1 protein: heterogeneity with vaccine strain As1/Shamir/89", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 212-215. magiran.com/p1741791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال