ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نواب نشیرالدولله، دوجیوتی دوتا، رانجان کومار بیسواس، پروبود بوره، (1396). تغییرات فراساختاری و گسترش سلولی کومولوس در اووسیت های گاوی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی در شرایط استرس گرمایی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 203-207. magiran.com/p1741795
Jafrin Ara Ahmed , N. Nashiruddullah, D. Dutta, R. K. Biswas, P. Borah, (2017). Cumulus cell expansion and ultrastructural changes in in vitro matured bovine oocytes under heat stress, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 203-207. magiran.com/p1741795
نواب نشیرالدولله، دوجیوتی دوتا، رانجان کومار بیسواس، پروبود بوره، تغییرات فراساختاری و گسترش سلولی کومولوس در اووسیت های گاوی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی در شرایط استرس گرمایی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 203-207. magiran.com/p1741795
Jafrin Ara Ahmed , N. Nashiruddullah, D. Dutta, R. K. Biswas, P. Borah, Cumulus cell expansion and ultrastructural changes in in vitro matured bovine oocytes under heat stress, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 203-207. magiran.com/p1741795
نواب نشیرالدولله، دوجیوتی دوتا، رانجان کومار بیسواس، پروبود بوره، "تغییرات فراساختاری و گسترش سلولی کومولوس در اووسیت های گاوی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی در شرایط استرس گرمایی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 203-207. magiran.com/p1741795
Jafrin Ara Ahmed , N. Nashiruddullah, D. Dutta, R. K. Biswas, P. Borah, "Cumulus cell expansion and ultrastructural changes in in vitro matured bovine oocytes under heat stress", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 203-207. magiran.com/p1741795
نواب نشیرالدولله، دوجیوتی دوتا، رانجان کومار بیسواس، پروبود بوره، (1396). 'تغییرات فراساختاری و گسترش سلولی کومولوس در اووسیت های گاوی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی در شرایط استرس گرمایی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.203-207. magiran.com/p1741795
Jafrin Ara Ahmed , N. Nashiruddullah, D. Dutta, R. K. Biswas, P. Borah, (2017). 'Cumulus cell expansion and ultrastructural changes in in vitro matured bovine oocytes under heat stress', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.203-207. magiran.com/p1741795
نواب نشیرالدولله؛ دوجیوتی دوتا؛ رانجان کومار بیسواس؛ پروبود بوره. "تغییرات فراساختاری و گسترش سلولی کومولوس در اووسیت های گاوی بالغ شده در محیط آزمایشگاهی در شرایط استرس گرمایی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 203-207. magiran.com/p1741795
Jafrin Ara Ahmed ; N. Nashiruddullah; D. Dutta; R. K. Biswas; P. Borah. "Cumulus cell expansion and ultrastructural changes in in vitro matured bovine oocytes under heat stress", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 203-207. magiran.com/p1741795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال