ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جوزه کارلومن هریرا رامیرز، آلجاندرا چاوز د لا مورا، آلفونسو د لا مورا واله، گیلبرتو لوپز، والنسیا، روسا ماریا برمودز هورتادو، توماس بنجامین رنتریا ایفانجلیستا، جوزه لوئیس رودریگز کاستیلو، آبلاردو رودریگز گاردا، دانیل س. گومز گومز، (1396). ارزیابی ایمونوپاتولوژیک آنتی ژن Hsp65 نو ترکیب مایکوباکتریایی بیان شده در لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان کاندیدای واکسن جدید، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 197-202. magiran.com/p1741797
J. C. Herrera Ram, Iacute, Rez, A. Ch. De La Mora, A. De La Mora Valle, G. Lopez-Valencia, R. M. B. Hurtado, T. B. Renter, Iacute, A. Evangelista, J. L. Rodr, Iacute, Guez Castillo, A. Rodr, Iacute, Guez Gardea, S. D. G., Oacute, Mez G., Oacute, Mez, Gerardo Enrique Medina-Basulto , (2017). Immunopathological evaluation of recombinant mycobacterial antigen Hsp65 expressed in Lactococcus lactis as a novel vaccine candidate, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 197-202. magiran.com/p1741797
جوزه کارلومن هریرا رامیرز، آلجاندرا چاوز د لا مورا، آلفونسو د لا مورا واله، گیلبرتو لوپز، والنسیا، روسا ماریا برمودز هورتادو، توماس بنجامین رنتریا ایفانجلیستا، جوزه لوئیس رودریگز کاستیلو، آبلاردو رودریگز گاردا، دانیل س. گومز گومز، ارزیابی ایمونوپاتولوژیک آنتی ژن Hsp65 نو ترکیب مایکوباکتریایی بیان شده در لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان کاندیدای واکسن جدید. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 197-202. magiran.com/p1741797
J. C. Herrera Ram, Iacute, Rez, A. Ch. De La Mora, A. De La Mora Valle, G. Lopez-Valencia, R. M. B. Hurtado, T. B. Renter, Iacute, A. Evangelista, J. L. Rodr, Iacute, Guez Castillo, A. Rodr, Iacute, Guez Gardea, S. D. G., Oacute, Mez G., Oacute, Mez, Gerardo Enrique Medina-Basulto , Immunopathological evaluation of recombinant mycobacterial antigen Hsp65 expressed in Lactococcus lactis as a novel vaccine candidate, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 197-202. magiran.com/p1741797
جوزه کارلومن هریرا رامیرز، آلجاندرا چاوز د لا مورا، آلفونسو د لا مورا واله، گیلبرتو لوپز، والنسیا، روسا ماریا برمودز هورتادو، توماس بنجامین رنتریا ایفانجلیستا، جوزه لوئیس رودریگز کاستیلو، آبلاردو رودریگز گاردا، دانیل س. گومز گومز، "ارزیابی ایمونوپاتولوژیک آنتی ژن Hsp65 نو ترکیب مایکوباکتریایی بیان شده در لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان کاندیدای واکسن جدید"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 197-202. magiran.com/p1741797
J. C. Herrera Ram, Iacute, Rez, A. Ch. De La Mora, A. De La Mora Valle, G. Lopez-Valencia, R. M. B. Hurtado, T. B. Renter, Iacute, A. Evangelista, J. L. Rodr, Iacute, Guez Castillo, A. Rodr, Iacute, Guez Gardea, S. D. G., Oacute, Mez G., Oacute, Mez, Gerardo Enrique Medina-Basulto , "Immunopathological evaluation of recombinant mycobacterial antigen Hsp65 expressed in Lactococcus lactis as a novel vaccine candidate", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 197-202. magiran.com/p1741797
جوزه کارلومن هریرا رامیرز، آلجاندرا چاوز د لا مورا، آلفونسو د لا مورا واله، گیلبرتو لوپز، والنسیا، روسا ماریا برمودز هورتادو، توماس بنجامین رنتریا ایفانجلیستا، جوزه لوئیس رودریگز کاستیلو، آبلاردو رودریگز گاردا، دانیل س. گومز گومز، (1396). 'ارزیابی ایمونوپاتولوژیک آنتی ژن Hsp65 نو ترکیب مایکوباکتریایی بیان شده در لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان کاندیدای واکسن جدید'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.197-202. magiran.com/p1741797
J. C. Herrera Ram, Iacute, Rez, A. Ch. De La Mora, A. De La Mora Valle, G. Lopez-Valencia, R. M. B. Hurtado, T. B. Renter, Iacute, A. Evangelista, J. L. Rodr, Iacute, Guez Castillo, A. Rodr, Iacute, Guez Gardea, S. D. G., Oacute, Mez G., Oacute, Mez, Gerardo Enrique Medina-Basulto , (2017). 'Immunopathological evaluation of recombinant mycobacterial antigen Hsp65 expressed in Lactococcus lactis as a novel vaccine candidate', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.197-202. magiran.com/p1741797
جوزه کارلومن هریرا رامیرز؛ آلجاندرا چاوز د لا مورا؛ آلفونسو د لا مورا واله؛ گیلبرتو لوپز؛ والنسیا؛ روسا ماریا برمودز هورتادو؛ توماس بنجامین رنتریا ایفانجلیستا؛ جوزه لوئیس رودریگز کاستیلو؛ آبلاردو رودریگز گاردا؛ دانیل س. گومز گومز. "ارزیابی ایمونوپاتولوژیک آنتی ژن Hsp65 نو ترکیب مایکوباکتریایی بیان شده در لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان کاندیدای واکسن جدید". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 197-202. magiran.com/p1741797
J. C. Herrera Ram; Iacute; Rez; A. Ch. De La Mora; A. De La Mora Valle; G. Lopez-Valencia; R. M. B. Hurtado; T. B. Renter; Iacute; A. Evangelista; J. L. Rodr; Iacute; Guez Castillo; A. Rodr; Iacute; Guez Gardea; S. D. G.; Oacute; Mez G.; Oacute; Mez; Gerardo Enrique Medina-Basulto . "Immunopathological evaluation of recombinant mycobacterial antigen Hsp65 expressed in Lactococcus lactis as a novel vaccine candidate", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 197-202. magiran.com/p1741797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال