ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامینا یاسمین، محمد اطهر عباس، اکبر علی، صبا رفیق، فاروق رشید، ابید الله شاه، فریده محمود، إمرانا بگوم، طارق جاوید، سید مقصود حیدر جعفری، ریاست علی، خالد نعیم، (1396). تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 190-196. magiran.com/p1741799
S. Yasmeen, Naila Siddique , M. Athar Abbas, A. Ali, S. Rafique, F. Rashid, A. U. Shah, F. Mehmood, I. Begum, T. Javaid, S. M. H. Jaffery, R. Ali, Kh. Naeem, (2017). Fiber gene based molecular and biological characterization of hydropericardium-hepatitis syndrome associated avian adenoviruses, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 190-196. magiran.com/p1741799
سامینا یاسمین، محمد اطهر عباس، اکبر علی، صبا رفیق، فاروق رشید، ابید الله شاه، فریده محمود، إمرانا بگوم، طارق جاوید، سید مقصود حیدر جعفری، ریاست علی، خالد نعیم، تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 190-196. magiran.com/p1741799
S. Yasmeen, Naila Siddique , M. Athar Abbas, A. Ali, S. Rafique, F. Rashid, A. U. Shah, F. Mehmood, I. Begum, T. Javaid, S. M. H. Jaffery, R. Ali, Kh. Naeem, Fiber gene based molecular and biological characterization of hydropericardium-hepatitis syndrome associated avian adenoviruses, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 190-196. magiran.com/p1741799
سامینا یاسمین، محمد اطهر عباس، اکبر علی، صبا رفیق، فاروق رشید، ابید الله شاه، فریده محمود، إمرانا بگوم، طارق جاوید، سید مقصود حیدر جعفری، ریاست علی، خالد نعیم، "تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 190-196. magiran.com/p1741799
S. Yasmeen, Naila Siddique , M. Athar Abbas, A. Ali, S. Rafique, F. Rashid, A. U. Shah, F. Mehmood, I. Begum, T. Javaid, S. M. H. Jaffery, R. Ali, Kh. Naeem, "Fiber gene based molecular and biological characterization of hydropericardium-hepatitis syndrome associated avian adenoviruses", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 190-196. magiran.com/p1741799
سامینا یاسمین، محمد اطهر عباس، اکبر علی، صبا رفیق، فاروق رشید، ابید الله شاه، فریده محمود، إمرانا بگوم، طارق جاوید، سید مقصود حیدر جعفری، ریاست علی، خالد نعیم، (1396). 'تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.190-196. magiran.com/p1741799
S. Yasmeen, Naila Siddique , M. Athar Abbas, A. Ali, S. Rafique, F. Rashid, A. U. Shah, F. Mehmood, I. Begum, T. Javaid, S. M. H. Jaffery, R. Ali, Kh. Naeem, (2017). 'Fiber gene based molecular and biological characterization of hydropericardium-hepatitis syndrome associated avian adenoviruses', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.190-196. magiran.com/p1741799
سامینا یاسمین؛ محمد اطهر عباس؛ اکبر علی؛ صبا رفیق؛ فاروق رشید؛ ابید الله شاه؛ فریده محمود؛ إمرانا بگوم؛ طارق جاوید؛ سید مقصود حیدر جعفری؛ ریاست علی؛ خالد نعیم. "تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 190-196. magiran.com/p1741799
S. Yasmeen; Naila Siddique ; M. Athar Abbas; A. Ali; S. Rafique; F. Rashid; A. U. Shah; F. Mehmood; I. Begum; T. Javaid; S. M. H. Jaffery; R. Ali; Kh. Naeem. "Fiber gene based molecular and biological characterization of hydropericardium-hepatitis syndrome associated avian adenoviruses", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 190-196. magiran.com/p1741799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال