ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویشال ماهاجان، هارمانجیت سینگ بنگا، گورسیمران فیلیا، موهیندر پارتاپ گوپتا، کولدیپ گوپتا، (1396). مقایسه تست های تشخیصی برای شناسایی بروسلوز گاوی در موارد طبیعی سقط، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 183-189. magiran.com/p1741801
V. Mahajan , H. S. Banga, G. Filia, M. P. Gupta, K. Gupta, (2017). Comparison of diagnostic tests for the detection of bovine brucellosis in the natural cases of abortion, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 183-189. magiran.com/p1741801
ویشال ماهاجان، هارمانجیت سینگ بنگا، گورسیمران فیلیا، موهیندر پارتاپ گوپتا، کولدیپ گوپتا، مقایسه تست های تشخیصی برای شناسایی بروسلوز گاوی در موارد طبیعی سقط. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 183-189. magiran.com/p1741801
V. Mahajan , H. S. Banga, G. Filia, M. P. Gupta, K. Gupta, Comparison of diagnostic tests for the detection of bovine brucellosis in the natural cases of abortion, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 183-189. magiran.com/p1741801
ویشال ماهاجان، هارمانجیت سینگ بنگا، گورسیمران فیلیا، موهیندر پارتاپ گوپتا، کولدیپ گوپتا، "مقایسه تست های تشخیصی برای شناسایی بروسلوز گاوی در موارد طبیعی سقط"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 183-189. magiran.com/p1741801
V. Mahajan , H. S. Banga, G. Filia, M. P. Gupta, K. Gupta, "Comparison of diagnostic tests for the detection of bovine brucellosis in the natural cases of abortion", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 183-189. magiran.com/p1741801
ویشال ماهاجان، هارمانجیت سینگ بنگا، گورسیمران فیلیا، موهیندر پارتاپ گوپتا، کولدیپ گوپتا، (1396). 'مقایسه تست های تشخیصی برای شناسایی بروسلوز گاوی در موارد طبیعی سقط'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.183-189. magiran.com/p1741801
V. Mahajan , H. S. Banga, G. Filia, M. P. Gupta, K. Gupta, (2017). 'Comparison of diagnostic tests for the detection of bovine brucellosis in the natural cases of abortion', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.183-189. magiran.com/p1741801
ویشال ماهاجان؛ هارمانجیت سینگ بنگا؛ گورسیمران فیلیا؛ موهیندر پارتاپ گوپتا؛ کولدیپ گوپتا. "مقایسه تست های تشخیصی برای شناسایی بروسلوز گاوی در موارد طبیعی سقط". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 183-189. magiran.com/p1741801
V. Mahajan ; H. S. Banga; G. Filia; M. P. Gupta; K. Gupta. "Comparison of diagnostic tests for the detection of bovine brucellosis in the natural cases of abortion", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 183-189. magiran.com/p1741801
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال