ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آروک کیاسامی آرون پرنس میلتون، گووین داراجان بهووانا پریا، مانی سامی ناتهان، مانی واساگام آراویند، آویناش ردی، چروپلاکال کاروناکاران آتهیرا، آنجی، تهادیام پورام رامیس، کولدیپ دهاما، آنیل کومار شارما، آشوک کومار، (1396). شیوع کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای در گونه های حیات وحش اسیر در هند، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، 177-182. magiran.com/p1741803
A. A. Prince Milton, Rajesh Kumar Agarwal , G. B. Priya, M. Saminathan, M. Aravind, A. Reddy, C. K. Athira, - Anjay, T. P. Ramees, K. Dhama, A. K. Sharma, A. Kumar, (2017). Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in captive wildlife species of India, Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), 177-182. magiran.com/p1741803
آروک کیاسامی آرون پرنس میلتون، گووین داراجان بهووانا پریا، مانی سامی ناتهان، مانی واساگام آراویند، آویناش ردی، چروپلاکال کاروناکاران آتهیرا، آنجی، تهادیام پورام رامیس، کولدیپ دهاما، آنیل کومار شارما، آشوک کومار، شیوع کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای در گونه های حیات وحش اسیر در هند. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1396؛ 18(3): 177-182. magiran.com/p1741803
A. A. Prince Milton, Rajesh Kumar Agarwal , G. B. Priya, M. Saminathan, M. Aravind, A. Reddy, C. K. Athira, - Anjay, T. P. Ramees, K. Dhama, A. K. Sharma, A. Kumar, Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in captive wildlife species of India, Iranian Journal of Veterinary Research, 2017; 18(3): 177-182. magiran.com/p1741803
آروک کیاسامی آرون پرنس میلتون، گووین داراجان بهووانا پریا، مانی سامی ناتهان، مانی واساگام آراویند، آویناش ردی، چروپلاکال کاروناکاران آتهیرا، آنجی، تهادیام پورام رامیس، کولدیپ دهاما، آنیل کومار شارما، آشوک کومار، "شیوع کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای در گونه های حیات وحش اسیر در هند"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 18، شماره 3 (1396): 177-182. magiran.com/p1741803
A. A. Prince Milton, Rajesh Kumar Agarwal , G. B. Priya, M. Saminathan, M. Aravind, A. Reddy, C. K. Athira, - Anjay, T. P. Ramees, K. Dhama, A. K. Sharma, A. Kumar, "Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in captive wildlife species of India", Iranian Journal of Veterinary Research 18, no.3 (2017): 177-182. magiran.com/p1741803
آروک کیاسامی آرون پرنس میلتون، گووین داراجان بهووانا پریا، مانی سامی ناتهان، مانی واساگام آراویند، آویناش ردی، چروپلاکال کاروناکاران آتهیرا، آنجی، تهادیام پورام رامیس، کولدیپ دهاما، آنیل کومار شارما، آشوک کومار، (1396). 'شیوع کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای در گونه های حیات وحش اسیر در هند'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18(3)، صص.177-182. magiran.com/p1741803
A. A. Prince Milton, Rajesh Kumar Agarwal , G. B. Priya, M. Saminathan, M. Aravind, A. Reddy, C. K. Athira, - Anjay, T. P. Ramees, K. Dhama, A. K. Sharma, A. Kumar, (2017). 'Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in captive wildlife species of India', Iranian Journal of Veterinary Research, 18(3), pp.177-182. magiran.com/p1741803
آروک کیاسامی آرون پرنس میلتون؛ گووین داراجان بهووانا پریا؛ مانی سامی ناتهان؛ مانی واساگام آراویند؛ آویناش ردی؛ چروپلاکال کاروناکاران آتهیرا؛ آنجی؛ تهادیام پورام رامیس؛ کولدیپ دهاما؛ آنیل کومار شارما؛ آشوک کومار. "شیوع کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای در گونه های حیات وحش اسیر در هند". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 18 ،3 ، 1396، 177-182. magiran.com/p1741803
A. A. Prince Milton; Rajesh Kumar Agarwal ; G. B. Priya; M. Saminathan; M. Aravind; A. Reddy; C. K. Athira; - Anjay; T. P. Ramees; K. Dhama; A. K. Sharma; A. Kumar. "Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in captive wildlife species of India", Iranian Journal of Veterinary Research, 18, 3, 2017, 177-182. magiran.com/p1741803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال