ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کرباسی ، حمیدرضا شعیری، رویا لطافتی، (1396). تحلیل نشانه معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی: مطالعه موردی داستان عامیانه «سزای نیکی بدی است»، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 5(16)، 39-63. magiran.com/p1741863
Zahra Karbasi , Hamid Reza Shairi, Roya Letafati, (2017). Semiotic Analysis of genuine and un genuine crystallization in literary discourse: the case study of Persian folk tale entitled Sezaye - niki badist, Culture and Folk Literature, 5(16), 39-63. magiran.com/p1741863
زهرا کرباسی ، حمیدرضا شعیری، رویا لطافتی، تحلیل نشانه معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی: مطالعه موردی داستان عامیانه «سزای نیکی بدی است». نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 1396؛ 5(16): 39-63. magiran.com/p1741863
Zahra Karbasi , Hamid Reza Shairi, Roya Letafati, Semiotic Analysis of genuine and un genuine crystallization in literary discourse: the case study of Persian folk tale entitled Sezaye - niki badist, Culture and Folk Literature, 2017; 5(16): 39-63. magiran.com/p1741863
زهرا کرباسی ، حمیدرضا شعیری، رویا لطافتی، "تحلیل نشانه معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی: مطالعه موردی داستان عامیانه «سزای نیکی بدی است»"، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 5، شماره 16 (1396): 39-63. magiran.com/p1741863
Zahra Karbasi , Hamid Reza Shairi, Roya Letafati, "Semiotic Analysis of genuine and un genuine crystallization in literary discourse: the case study of Persian folk tale entitled Sezaye - niki badist", Culture and Folk Literature 5, no.16 (2017): 39-63. magiran.com/p1741863
زهرا کرباسی ، حمیدرضا شعیری، رویا لطافتی، (1396). 'تحلیل نشانه معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی: مطالعه موردی داستان عامیانه «سزای نیکی بدی است»'، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 5(16)، صص.39-63. magiran.com/p1741863
Zahra Karbasi , Hamid Reza Shairi, Roya Letafati, (2017). 'Semiotic Analysis of genuine and un genuine crystallization in literary discourse: the case study of Persian folk tale entitled Sezaye - niki badist', Culture and Folk Literature, 5(16), pp.39-63. magiran.com/p1741863
زهرا کرباسی ؛ حمیدرضا شعیری؛ رویا لطافتی. "تحلیل نشانه معناشناختی تحقق سره و ناسره در گفتمان ادبی: مطالعه موردی داستان عامیانه «سزای نیکی بدی است»". نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 5 ،16 ، 1396، 39-63. magiran.com/p1741863
Zahra Karbasi ; Hamid Reza Shairi; Roya Letafati. "Semiotic Analysis of genuine and un genuine crystallization in literary discourse: the case study of Persian folk tale entitled Sezaye - niki badist", Culture and Folk Literature, 5, 16, 2017, 39-63. magiran.com/p1741863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال