ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی زندسلیمی، بهزاد شاهمرادی، افشین ملکی، کی. بایراپا، (1395). بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید به روش سطح-پاسخ (RSM)، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، 177-187. magiran.com/p1741943
Yahya Zandsalimi, Behzad Shahmoradi, Afshin Maleki, K. Byrappa, (2016). Assessing the efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles in removal of Cat Blue 41 using sunlight irradiation in aqueous media using Response surface method (RSM), Journal of Environment and Water Engineering, 2(2), 177-187. magiran.com/p1741943
یحیی زندسلیمی، بهزاد شاهمرادی، افشین ملکی، کی. بایراپا، بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید به روش سطح-پاسخ (RSM). مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1395؛ 2(2): 177-187. magiran.com/p1741943
Yahya Zandsalimi, Behzad Shahmoradi, Afshin Maleki, K. Byrappa, Assessing the efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles in removal of Cat Blue 41 using sunlight irradiation in aqueous media using Response surface method (RSM), Journal of Environment and Water Engineering, 2016; 2(2): 177-187. magiran.com/p1741943
یحیی زندسلیمی، بهزاد شاهمرادی، افشین ملکی، کی. بایراپا، "بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید به روش سطح-پاسخ (RSM)"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 2، شماره 2 (1395): 177-187. magiran.com/p1741943
Yahya Zandsalimi, Behzad Shahmoradi, Afshin Maleki, K. Byrappa, "Assessing the efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles in removal of Cat Blue 41 using sunlight irradiation in aqueous media using Response surface method (RSM)", Journal of Environment and Water Engineering 2, no.2 (2016): 177-187. magiran.com/p1741943
یحیی زندسلیمی، بهزاد شاهمرادی، افشین ملکی، کی. بایراپا، (1395). 'بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید به روش سطح-پاسخ (RSM)'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، صص.177-187. magiran.com/p1741943
Yahya Zandsalimi, Behzad Shahmoradi, Afshin Maleki, K. Byrappa, (2016). 'Assessing the efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles in removal of Cat Blue 41 using sunlight irradiation in aqueous media using Response surface method (RSM)', Journal of Environment and Water Engineering, 2(2), pp.177-187. magiran.com/p1741943
یحیی زندسلیمی؛ بهزاد شاهمرادی؛ افشین ملکی؛ کی. بایراپا. "بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید به روش سطح-پاسخ (RSM)". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2 ،2 ، 1395، 177-187. magiran.com/p1741943
Yahya Zandsalimi; Behzad Shahmoradi; Afshin Maleki; K. Byrappa. "Assessing the efficiency of Fe:TiO2 nanoparticles in removal of Cat Blue 41 using sunlight irradiation in aqueous media using Response surface method (RSM)", Journal of Environment and Water Engineering, 2, 2, 2016, 177-187. magiran.com/p1741943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال