ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دیمن غفاری، مهناز کرمی جوزانی، عطا امینی، (1395). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدلهای HadCM3 و ECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، 136-147. magiran.com/p1741950
Diman Ghafari, Mahnaz Karami Jozani, Ata Amini, (2016). Evaluation of Climate Change Impacts on Rainfall and Temperature using HadCM3 and ECHAM4 Models in Gorganrood-Gharesoo Watershed, Journal of Environment and Water Engineering, 2(2), 136-147. magiran.com/p1741950
دیمن غفاری، مهناز کرمی جوزانی، عطا امینی، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدلهای HadCM3 و ECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو. مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1395؛ 2(2): 136-147. magiran.com/p1741950
Diman Ghafari, Mahnaz Karami Jozani, Ata Amini, Evaluation of Climate Change Impacts on Rainfall and Temperature using HadCM3 and ECHAM4 Models in Gorganrood-Gharesoo Watershed, Journal of Environment and Water Engineering, 2016; 2(2): 136-147. magiran.com/p1741950
دیمن غفاری، مهناز کرمی جوزانی، عطا امینی، "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدلهای HadCM3 و ECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 2، شماره 2 (1395): 136-147. magiran.com/p1741950
Diman Ghafari, Mahnaz Karami Jozani, Ata Amini, "Evaluation of Climate Change Impacts on Rainfall and Temperature using HadCM3 and ECHAM4 Models in Gorganrood-Gharesoo Watershed", Journal of Environment and Water Engineering 2, no.2 (2016): 136-147. magiran.com/p1741950
دیمن غفاری، مهناز کرمی جوزانی، عطا امینی، (1395). 'ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدلهای HadCM3 و ECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، صص.136-147. magiran.com/p1741950
Diman Ghafari, Mahnaz Karami Jozani, Ata Amini, (2016). 'Evaluation of Climate Change Impacts on Rainfall and Temperature using HadCM3 and ECHAM4 Models in Gorganrood-Gharesoo Watershed', Journal of Environment and Water Engineering, 2(2), pp.136-147. magiran.com/p1741950
دیمن غفاری؛ مهناز کرمی جوزانی؛ عطا امینی. "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدلهای HadCM3 و ECHAM4 در حوزه آبخیز گرگان رود-قره سو". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2 ،2 ، 1395، 136-147. magiran.com/p1741950
Diman Ghafari; Mahnaz Karami Jozani; Ata Amini. "Evaluation of Climate Change Impacts on Rainfall and Temperature using HadCM3 and ECHAM4 Models in Gorganrood-Gharesoo Watershed", Journal of Environment and Water Engineering, 2, 2, 2016, 136-147. magiran.com/p1741950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال