ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید علیقی نیا، نگار رسولی مجد، حسین رضایی، (1395). ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری آبخوان های استان آذربایجان غربی، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، 162-176. magiran.com/p1741953
Tohid Aligholinia, Negar Rasouli Majd, Hossein Rezaie, (2016). Evaluation of different geostatistical methods based on GIS for predicting and zoning salinity invasion of aquifers of West Azarbaijan, Journal of Environment and Water Engineering, 2(2), 162-176. magiran.com/p1741953
توحید علیقی نیا، نگار رسولی مجد، حسین رضایی، ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری آبخوان های استان آذربایجان غربی. مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1395؛ 2(2): 162-176. magiran.com/p1741953
Tohid Aligholinia, Negar Rasouli Majd, Hossein Rezaie, Evaluation of different geostatistical methods based on GIS for predicting and zoning salinity invasion of aquifers of West Azarbaijan, Journal of Environment and Water Engineering, 2016; 2(2): 162-176. magiran.com/p1741953
توحید علیقی نیا، نگار رسولی مجد، حسین رضایی، "ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری آبخوان های استان آذربایجان غربی"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 2، شماره 2 (1395): 162-176. magiran.com/p1741953
Tohid Aligholinia, Negar Rasouli Majd, Hossein Rezaie, "Evaluation of different geostatistical methods based on GIS for predicting and zoning salinity invasion of aquifers of West Azarbaijan", Journal of Environment and Water Engineering 2, no.2 (2016): 162-176. magiran.com/p1741953
توحید علیقی نیا، نگار رسولی مجد، حسین رضایی، (1395). 'ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری آبخوان های استان آذربایجان غربی'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2(2)، صص.162-176. magiran.com/p1741953
Tohid Aligholinia, Negar Rasouli Majd, Hossein Rezaie, (2016). 'Evaluation of different geostatistical methods based on GIS for predicting and zoning salinity invasion of aquifers of West Azarbaijan', Journal of Environment and Water Engineering, 2(2), pp.162-176. magiran.com/p1741953
توحید علیقی نیا؛ نگار رسولی مجد؛ حسین رضایی. "ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری آبخوان های استان آذربایجان غربی". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 2 ،2 ، 1395، 162-176. magiran.com/p1741953
Tohid Aligholinia; Negar Rasouli Majd; Hossein Rezaie. "Evaluation of different geostatistical methods based on GIS for predicting and zoning salinity invasion of aquifers of West Azarbaijan", Journal of Environment and Water Engineering, 2, 2, 2016, 162-176. magiran.com/p1741953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال