ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین مولودی، علی خیرالدین، علی همتی، (1396). بررسی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه ساخته شده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC)، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 17(3)، 213-226. magiran.com/p1742038
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, Ali Hemmati, (2017). Investigation of the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Beam-column Connections Made of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC), Quranic Knowledge Research, 17(3), 213-226. magiran.com/p1742038
فرزین مولودی، علی خیرالدین، علی همتی، بررسی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه ساخته شده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC). فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1396؛ 17(3): 213-226. magiran.com/p1742038
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, Ali Hemmati, Investigation of the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Beam-column Connections Made of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC), Quranic Knowledge Research, 2017; 17(3): 213-226. magiran.com/p1742038
فرزین مولودی، علی خیرالدین، علی همتی، "بررسی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه ساخته شده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC)"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 17، شماره 3 (1396): 213-226. magiran.com/p1742038
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, Ali Hemmati, "Investigation of the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Beam-column Connections Made of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)", Quranic Knowledge Research 17, no.3 (2017): 213-226. magiran.com/p1742038
فرزین مولودی، علی خیرالدین، علی همتی، (1396). 'بررسی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه ساخته شده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC)'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 17(3)، صص.213-226. magiran.com/p1742038
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, Ali Hemmati, (2017). 'Investigation of the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Beam-column Connections Made of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)', Quranic Knowledge Research, 17(3), pp.213-226. magiran.com/p1742038
فرزین مولودی؛ علی خیرالدین؛ علی همتی. "بررسی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه ساخته شده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC)". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 17 ،3 ، 1396، 213-226. magiran.com/p1742038
Farzin Moludi; Ali Kheyroddin; Ali Hemmati. "Investigation of the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Beam-column Connections Made of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)", Quranic Knowledge Research, 17, 3, 2017, 213-226. magiran.com/p1742038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال