ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، مهشید گودرزی، (1396). بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(32)، 1-20. magiran.com/p1742089
, (2017). Portfolio optimization with Fraction of Expectation to Risk of future financial strength based on Eigen Vector of Pairwise Comparisons Matrix, Financial Engineering and Protfolio Management, 8(32), 1-20. magiran.com/p1742089
کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، مهشید گودرزی، بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1396؛ 8(32): 1-20. magiran.com/p1742089
, Portfolio optimization with Fraction of Expectation to Risk of future financial strength based on Eigen Vector of Pairwise Comparisons Matrix, Financial Engineering and Protfolio Management, 2017; 8(32): 1-20. magiran.com/p1742089
کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، مهشید گودرزی، "بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 8، شماره 32 (1396): 1-20. magiran.com/p1742089
, "Portfolio optimization with Fraction of Expectation to Risk of future financial strength based on Eigen Vector of Pairwise Comparisons Matrix", Financial Engineering and Protfolio Management 8, no.32 (2017): 1-20. magiran.com/p1742089
کیخسرو یاکیده، غلامرضا محفوظی، مهشید گودرزی، (1396). 'بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی'، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(32)، صص.1-20. magiran.com/p1742089
, (2017). 'Portfolio optimization with Fraction of Expectation to Risk of future financial strength based on Eigen Vector of Pairwise Comparisons Matrix', Financial Engineering and Protfolio Management, 8(32), pp.1-20. magiran.com/p1742089
کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی؛ مهشید گودرزی. "بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی". فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8 ،32 ، 1396، 1-20. magiran.com/p1742089
. "Portfolio optimization with Fraction of Expectation to Risk of future financial strength based on Eigen Vector of Pairwise Comparisons Matrix", Financial Engineering and Protfolio Management, 8, 32, 2017, 1-20. magiran.com/p1742089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال