ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احد قربانی، محمد ابراهیم نوریان سرور ، محمد مهدی معینی، (1396). تاثیر مکمل های آلی روی و سلنیوم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در گوسفند، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 115، 17-36. magiran.com/p1742126
Ahad Ghorbani, Mohammad Ebrahim Nooriyansoroor, Mohammad Mahdi Moeini, (2017). The effect of organic zinc and selenium supplementation on feed intake, digestibility, and rumen fermentation parameters in sheep, Animal Sciences, 115, 17-36. magiran.com/p1742126
احد قربانی، محمد ابراهیم نوریان سرور ، محمد مهدی معینی، تاثیر مکمل های آلی روی و سلنیوم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در گوسفند. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1396؛ 115: 17-36. magiran.com/p1742126
Ahad Ghorbani, Mohammad Ebrahim Nooriyansoroor, Mohammad Mahdi Moeini, The effect of organic zinc and selenium supplementation on feed intake, digestibility, and rumen fermentation parameters in sheep, Animal Sciences, 2017; 115: 17-36. magiran.com/p1742126
احد قربانی، محمد ابراهیم نوریان سرور ، محمد مهدی معینی، "تاثیر مکمل های آلی روی و سلنیوم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در گوسفند"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،115 (1396): 17-36. magiran.com/p1742126
Ahad Ghorbani, Mohammad Ebrahim Nooriyansoroor, Mohammad Mahdi Moeini, "The effect of organic zinc and selenium supplementation on feed intake, digestibility, and rumen fermentation parameters in sheep", Animal Sciences no. 115 (2017): 17-36. magiran.com/p1742126
احد قربانی، محمد ابراهیم نوریان سرور ، محمد مهدی معینی، (1396). 'تاثیر مکمل های آلی روی و سلنیوم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در گوسفند'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 115، صص.17-36. magiran.com/p1742126
Ahad Ghorbani, Mohammad Ebrahim Nooriyansoroor, Mohammad Mahdi Moeini, (2017). 'The effect of organic zinc and selenium supplementation on feed intake, digestibility, and rumen fermentation parameters in sheep', Animal Sciences, 115, pp.17-36. magiran.com/p1742126
احد قربانی؛ محمد ابراهیم نوریان سرور ؛ محمد مهدی معینی. "تاثیر مکمل های آلی روی و سلنیوم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در گوسفند". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 115 ، 1396، 17-36. magiran.com/p1742126
Ahad Ghorbani; Mohammad Ebrahim Nooriyansoroor; Mohammad Mahdi Moeini. "The effect of organic zinc and selenium supplementation on feed intake, digestibility, and rumen fermentation parameters in sheep", Animal Sciences, 115, 2017, 17-36. magiran.com/p1742126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال