ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان ، محمد هاشمیان، (1396). وقوع تشدید پارامتریک در ارتعاشات عرضی ورق های مستطیلی واقع بر بستر الاستیک تحت عبور مجموعه پیوسته ای از جرم های متحرک، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(9)، 225-236. magiran.com/p1742593
Ehsan Torkan, Mostafa Pirmoradian, Mohammad Hashemian, (2017). Occurrence of parametric resonance in vibrations of rectangular plates resting on elastic foundation under passage of continuous series of moving masses, Modares Mechanical Engineering, 17(9), 225-236. magiran.com/p1742593
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان ، محمد هاشمیان، وقوع تشدید پارامتریک در ارتعاشات عرضی ورق های مستطیلی واقع بر بستر الاستیک تحت عبور مجموعه پیوسته ای از جرم های متحرک. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(9): 225-236. magiran.com/p1742593
Ehsan Torkan, Mostafa Pirmoradian, Mohammad Hashemian, Occurrence of parametric resonance in vibrations of rectangular plates resting on elastic foundation under passage of continuous series of moving masses, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(9): 225-236. magiran.com/p1742593
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان ، محمد هاشمیان، "وقوع تشدید پارامتریک در ارتعاشات عرضی ورق های مستطیلی واقع بر بستر الاستیک تحت عبور مجموعه پیوسته ای از جرم های متحرک"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 9 (1396): 225-236. magiran.com/p1742593
Ehsan Torkan, Mostafa Pirmoradian, Mohammad Hashemian, "Occurrence of parametric resonance in vibrations of rectangular plates resting on elastic foundation under passage of continuous series of moving masses", Modares Mechanical Engineering 17, no.9 (2017): 225-236. magiran.com/p1742593
احسان ترکان، مصطفی پیرمرادیان ، محمد هاشمیان، (1396). 'وقوع تشدید پارامتریک در ارتعاشات عرضی ورق های مستطیلی واقع بر بستر الاستیک تحت عبور مجموعه پیوسته ای از جرم های متحرک'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(9)، صص.225-236. magiran.com/p1742593
Ehsan Torkan, Mostafa Pirmoradian, Mohammad Hashemian, (2017). 'Occurrence of parametric resonance in vibrations of rectangular plates resting on elastic foundation under passage of continuous series of moving masses', Modares Mechanical Engineering, 17(9), pp.225-236. magiran.com/p1742593
احسان ترکان؛ مصطفی پیرمرادیان ؛ محمد هاشمیان. "وقوع تشدید پارامتریک در ارتعاشات عرضی ورق های مستطیلی واقع بر بستر الاستیک تحت عبور مجموعه پیوسته ای از جرم های متحرک". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،9 ، 1396، 225-236. magiran.com/p1742593
Ehsan Torkan; Mostafa Pirmoradian; Mohammad Hashemian. "Occurrence of parametric resonance in vibrations of rectangular plates resting on elastic foundation under passage of continuous series of moving masses", Modares Mechanical Engineering, 17, 9, 2017, 225-236. magiran.com/p1742593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال